نویسنده = مجید عبدلی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-52

محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ پروین الیاسی


شماره‌های پیشین نشریه