کلیدواژه‌ها = سرما
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-52

محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ پروین الیاسی


2. کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 53-68

سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده