نویسنده = ������������ ��������
پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 57-66

10.34785/j020.2022.498

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی