کلیدواژه‌ها = مرزه سهندی
تکثیر کشت بافتی گیاه مرزه سهندی (Satureja sahandica Bornm) یک گونه با ارزش دارویی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 225-234

10.34785/J020.2022.007

اسعد معروفی؛ هلیا بهمنی؛ براتعلی فاخری؛ محمد مجدی