نویسنده = احمد معینی
بررسی اثرات نوع ریزنمونه و ترکیب هورمونی محیط کشت در ریزازدیادی ارقام پاجارو و پاروس توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.)

دوره 4، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 167-178

10.22034/plant.2024.140066.1075

مریم نقش؛ احمد معینی؛ قاسم کریم زاده؛ مسعود شمس بخش؛ تکتم سادات تقوی