ساختار اداری

نشریه تولید و ژنتیک گیاهی تحت کنترل علمی هیات تحریریه است که اعضای آن متخصصان شناخته شده در زمینه های موضوعی در حوزه مجله هستند. برخی از وظایف اجرایی اعضای هیات تحریریه به سردبیری که در حوزه نشریه شناخته شده است محول می شود. 

 

نشریه تولید و ژنتیک گیاهی تحت نظارت علمی هیات تحریریه است که اعضای آن همگی متخصصانی هستند که تعداد زیادی نشر علمی (مقالات و کتب) در زمینه تخصصی خود دارند.