راهنمای نویسندگان

 

 

 برای انجام فرایند داوری و انتشار مقالات در نشریه تولید و ژنتیک گیاهی، هزینه ای دریافت نمی شود.

 

نشریه تولید و ژنتیک گیاهی، سالانه دو شماره را منتشر می کند که شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح زیر است:

 

- این نشریه، فقط مقالات پژوهشی را مورد ارزیابی قرار میدهد. مقاله، نتیجه پژوهش نویسنده (نویسندگان) باشد.

 

- مقاله در نشریه دیگری منتشر نشده باشد و تا پایان فرایند داوری، به نشریه دیگری ارسال نگردد.

 

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهده نویسندگان است.

 

-ارسال فایل های اصل مقاله بدون نام نویسندگان، مشخصات نویسندگان، تعهد نامه و تعارض منافع بر اساس شیوه نامه نشریه، ضروری است.

 

- مقاله باید از طریق وب‌سایت الکترونیکی نشریه به آدرس https://jwr.uok.ac.ir ارسال گردد. (ابتدا در سامانه ثبت نام بفرمایید.)

 

 

 

برای شروع فرآیند ارزیابی مقاله، ارسال فایل‌های زیر الزامی می‌باشد: 

 

 

1. فایل اصل مقاله (بدون نام و مشخصات نویسندگان)

     دریافت راهنمای جدید نگارش مقاله

 

2. فایل مشخصات نویسندگان

      دریافت نمونه فایل مشخصات نویسندگان

 

 

3. فایل تکمیل‌شده تعهدنامه نویسندگان

       دریافت فرم تعهد‌نامه نویسندگان(فرمت Word           فرمت Pdf)

 

 

4. فایل تکمیل‌شده تعارض منافع نویسندگان

       دریافت فرم تعارض منافع نویسندگان(فرمت Word          فرمت Pdf)