راهنمای نویسندگان

اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم می‌­توانند مقالات منتشر‌نشده خود را در زمینه­‌های مختلف تولید و ژنتیک گیاهی بر اساس شیوه‌نامه زیر تهیه و جهت بررسی و چاپ، از طریق وب‌سایت الکترونیکی نشریه به آدرس jwr.uok.ac.ir ارسال نمایند.

 

 

برای شروع فرآیند ارزیابی مقاله، ارسال فایل‌های زیر لازم می‌باشد.

 

1. فایل اصلی مقاله (بدون نام و مشخصات نویسندگان)

     دریافت راهنمای جدید نگارش مقاله

 

 

2. فایل مشخصات نویسندگان

      دریافت نمونه فایل مشخصات نویسندگان

 

 

3. فایل تکمیل‌شده تعهدنامه نویسندگان

       دریافت فرم تعهد‌نامه نویسندگان(فرمت Word           فرمت Pdf)

 

 

4. فایل تکمیل‌شده تعارض منافع نویسندگان

       دریافت فرم تعارض منافع نویسندگان(فرمت Word          فرمت Pdf)