راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسندگان

دو فصلنامه علمی- تخصصی پژوهش‌های گندم مقالات تحقیقی و کاربردی در زمینه‌های فیزیولوژی، اکولوژی، بیوتکنولوژی، ژنتیک و به­نژادی، تغذیه، آفات و بیماری­ها، مکانیزاسیون، تکنولوژی بذر، علوم علف­های هرز، علوم پایه، صنایع غذایی و فرآوری‌های مرتبط با گندم را منتشر می­کند.

 اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم می‌توانند مقالات خود را که برای نخستین بار منتشر می‌شوند بر پایه شیوه‌نامه مجله تهیه نموده و از طریق وبگاه الکترونیکی نشریه به آدرس jwr.uok.ac.ir ارسال نمایند. مجله در پذیرش، رد و ویراستاری مقالات مجاز است.

فایل مشخصات نویسندگان

 دربرگیرنده عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، محل خدمت، آدرس پستی و پست الکترونیکی نویسنده (گان) و شماره همراه نویسنده مسئول است. این فایل باید در یک صفحه و به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود.

شیوه نگارش مقاله

 متن مقاله در صفحات A4 با حاشیه 5/2 و فاصله خطوط 1 سانتی­متر به‌صورت تک‌ستونی در قالب word 2003 تنظیم گردد. برای متن فارسی از قلم B Nazanin 12 و قسمت‌های انگلیسی از Times New Roman 10 استفاده شود. عناوین بخش‌های مختلف مقاله با قلم­های ذکرشده و به‌صورت پررنگ و راست‌چین باشد. جداول و شکل‌ها در متن مقاله گنجانده شود.

ترتیب بخش­های مختلف مقاله

 متن مقاله به ترتیب دربرگیرنده بخشه‌ای زیر است:

عنوان مقاله

  بیانگر محتوای مقاله و حداکثر شامل 15 کلمه باشد. با قلم B Nazanin 14 به‌صورت پررنگ و وسط‌چین تنظیم گردد.

چکیده فارسی

 به‌صورت گویا و مختصر شامل اهمیت موضوع پژوهش، روش تحقیق و ارائه نتایج باشد و جمله پایانی آن به اهمیت کاربردی نتایج پژوهش اختصاص داده شود. حداکثر تعداد کلمات مجاز چکیده 200 کلمه است.

واژه‌های کلیدی: دربرگیرنده سه تا پنج واژه مرتبط با موضوع پژوهش و به کار نرفته در عنوان مقاله باشد. کلمات کلیدی فارسی به ترتیب حروف الفبا تنظیم شوند.

 مقدمه

  شرحی بر موضوع موردبررسی شامل اهمیت، فرضیه و پیشینه تحقیق با استفاده از منابع جدید باشد. جملات آخر مقدمه به اهداف پژوهش اختصاص یابد.

 مواد و روش‌ها

  در این بخش باید اطلاعات کافی در مورد محل و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش‌های مورداستفاده در اندازه‌گیری، جمع‌آوری و پردازش و تحلیل داده‌ها با ذکر منابع ارائه شود.

 نتایج و بحث

 نتایج حاصل از پژوهش باید در قالب متن، جداول و شکل‌ها ارائه گردد و به تحلیل آن‌ها پرداخته شود. هم‌چنین لازم است با نتایج تحقیقات به‌روز سایر پژوهشگران نیز مقایسه شود. جداول و شکل‌ها باید جامع و گویا بوده و تکرار اطلاعات ارائه‌شده در متن نباشند. متن جداول و شکل‌ها به زبان انگلیسی و عناوین آن‌ها به دو زبان فارسی و انگلیسی (فارسی در بالا و انگلیسی در زیر آن) ارائه شود. عناوین جداول و شکل‌ها به‌صورت وسط‌چین برای جداول در بالای آن‌ها و برای شکل‌ها در پایین آن‌ها با ذکر شماره و خط تیره تنظیم شود. برای عناوین جداول و شکل‌ها از قلم B Nazanin 10 و Times New Roman 8 استفاده شود. در جداول از خطوط عمودی استفاده نشود و خطوط افقی نیز فقط در دو طرف عناوین در بالای جدول و زیر آخرین خط جدول استفاده شود. نمودارها به‌صورت سیاه‌وسفید ارائه شوند. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند.

نتیجه‌گیری کلی

  به‌صورت گویا و مختصر نتایج نهایی پژوهش در یک پاراگراف ارائه گردد.

 سپاسگزاری

  در صورت لزوم از افراد و سازمان‌های حمایت‌کننده پژوهش قدردانی شود.

 منابع

 کلیه منابع ذکرشده در متن باید در فهرست منابع باشد و منابع فارسی و انگلیسی هم در متن و هم در فهرست منابع به‌صورت انگلیسی ارائه شوند. در مورد مقالات فارسی باید بر اساس چکیده انگلیسی آن‌ها عنوان مقاله و نام نویسندگان به زبان انگلیسی ارائه شود و سال انتشار آن‌ها نیز از شمسی به میلادی تبدیل شود.

 شیوه ارجاع به منابع در متن مقاله

 بهتر است منابع در آخر جملات در داخل پرانتز ارائه شوند که در صورت وجود یک نویسنده به شیوه (Hamta, 2009)، دو نویسنده (Rahmati and Ahmadi, 2017) و چندین نگارنده (Arancon et al, 2015) تهیه گردند؛ اما اگر در ابتدای جمله به منابع ارجاع داده شود در صورت وجود یک نویسنده به شیوه Hamta (2009)، دو نویسنده Rahmati و Ahmadi (2017) و چندین نگارنده Arancon و همکاران (2015) تنظیم شوند.

شیوه ارائه منابع در فهرست پایانی

 منابع به ترتیب حروف الفبا تنظیم شوند. باید مقالات فارسی با ذکر (In Persian) مشخص شوند. نام مجلات به‌صورت کامل نوشته شود. برای مثال:

مجلات علمی

 Guarda, G., Padovan, S. G. and Delogu, G. 2004. Grain yield, nitrogen use efficiency and baking quality of old and modern Italian bread-wheat cultivars grown at different nitrogen levels. European Journal of Agronomy, 21(2): 181-192.

 

Jahani, M., Koocheki, A. and Nassiri Mahallati, M. 2008. Comparison of different intercropping arrangements of cumin (Cuminum cyminum) and lentil (Lens culinaris). Field Crops Research, 6 (1): 67- 78. (In Persian).

کتاب

 باید حروف اول کلمات عنوان کتاب بزرگ باشد.

 Hay, R.K.M. and Porter, J.R. 2006. The Physiology of Crop Yield. 2nd edn. Blackwell Publishing, 330P.

 یک فصل از کتاب

 Knuiman, M.W. and Larid, N.M. 1990. Parameter Estimation in Variance Component Models for Binary Response Data. pp. 177-189. In: Gianola, D. and Hammond, K. (Eds). Advances in Statistical Methods for Genetic Improvement of Livestock. 1st edn.Springer- Verlag, 534 P.

 منابع الکترونیکی

 Anonymous, 2014. The World Collection of Ribes (Gooseberries and Currants) at the USDA National Clonal Germplasm Repository. National Clonal Germplasm Repository (Corvalis, Organ) from:// waywardspak.com/(accessed Jul7, 2014).

 

پایان‌نامه

Johnson, G.I. 1992. Biology and control stem and root pathogens of mango. Ph.D. Thesis Queensland, Australia: University of Queensland. 256 P.

 

چکیده انگلیسی

چکیده انگلیسی همراه با عنوان انگلیسی باید منطبق با چکیده و عنوان فارسی بوده و در انتهای آن واژه‌های کلیدی ارائه شوند. ترتیب واژه‌های انگلیسی بر اساس ترتیب واژه‌های فارسی باشد. حروف اول کلمات کلیدی بزرگ باشد.