راهنمای نویسندگان

 

 

 برای انجام فرایند داوری و انتشار مقالات در نشریه تولید و ژنتیک گیاهی، هزینه ای دریافت نمی شود.

 

نشریه تولید و ژنتیک گیاهی، سالانه دو شماره را منتشر می کند که شرایط پذیرش مقاله در آن به شرح زیر است:

 

- این نشریه، فقط مقالات پژوهشی را مورد ارزیابی قرار میدهد. مقاله، نتیجه پژوهش نویسنده (نویسندگان) باشد.

 

- مقاله در نشریه دیگری منتشر نشده باشد و تا پایان فرایند داوری، به نشریه دیگری ارسال نگردد.

 

- مسئولیت مطالب و محتوای مقاله بر عهده نویسندگان است.

 

-ارسال فایل های اصل مقاله بدون نام نویسندگان، مشخصات نویسندگان، تعهد نامه و تعارض منافع بر اساس شیوه نامه نشریه، ضروری است.

 

- مقالات باید از طریق وب‌سایت الکترونیکی نشریه به آدرس https://jwr.uok.ac.ir ارسال گردد. (ابتدا در سامانه ثبت نام بفرمایید.)

 

 

 

برای شروع فرآیند ارزیابی مقاله، ارسال فایل‌های زیر الزامی می‌باشد: 

 

 

1. فایل اصل مقاله (بدون نام و مشخصات نویسندگان)

     دریافت راهنمای جدید نگارش مقاله

 

2. فایل مشخصات نویسندگان

      دریافت نمونه فایل مشخصات نویسندگان

 

 

2. فایل تعهدنامه و تعارض منافع

 دریافت فایل تعهدنامه و تعارض منافع نویسندگان