داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
رسول اصغری زکریا گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
سیروان بابائی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
هدیه بدخشان گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فرزین پورامیر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
پیمان ثابتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
غلامرضا حیدری گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فرزاد حسین پناهی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
شیوا خالص رو گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمود خرمی وفا گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
فائزه دریایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، واحد قم، ایران
ژینوس رستگار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران
محسن رفعتی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران
محمد زاد مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران
احسان‌اله زیدعلی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
یوسف سهرابی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عادل سی و سه مرده گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مهتاب صالحی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نهاوند، همدان، ایران
ایرج طهماسبی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عیسی ظریفی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران
محمدرضا عبدالهی * گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات-دانشکده کشاورزی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
حامد غباری گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حامد قادرزاده گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد مجدی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
مهدی محب الدینی گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی
روح اله مرادی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
افشین مرزبان گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران
اسعد معروفی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
بتول مهدوی گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران
ایرج نصرتی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
احمد نوش کام هیئت علمی بخش چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
فرانک هادی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، ایران
سعید یوسف‌زاده دانشگاه پیام نور، ایران