داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
لیلا یاری * موسسه تحقیقات تهیه کنترل و گواهی بذر و نهال گرج
هرمز اسدی دانشیار تحقیقات اقتصاد کشاورزی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.
رسول اصغری زکریا گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی
سهیلا افکار دانشگاه پیام نور
علی اکبرآبادی * مرکز تحقیقات خوزستان
محمدتقی آل ابراهیم استاد علو م علف های هرز، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
سیروان بابائی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
علی باقری دکترای,زیست شناسی- سیستماتیک گیاهی,دانشگاه اصفهان
هدیه بدخشان گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
بهمن بهرام نژاد گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه کردستان، ایران
علیرضا پیرزاد گروه زراعت، دانشگاه ارومیه
فرزین پورامیر مؤسسه تحقیقات برنج کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران
نسیبه پورقاسمیان دانشگاه شهید باهنر کرمان
پیمان ثابتی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
محسن جانمحمدی * دانشگاه مراغه
آذر جهانیان گروه کشاورزی،دانشگاه پیام نور، ملایر
کمال حاج محمدنیا قالی باف * استادیار گروه اگروتکنولوژی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامرضا حیدری گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
فرزاد حسین پناهی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
شیوا خالص رو گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمود خرمی وفا گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
حسین خسروی گروه علوم باغبانی، بوعلی سینا مجتمع آموزش عالی نهاوند
فائزه دریایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه پیام نور، واحد قم، ایران
مریم دهجی پور حیدرآبادی گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران
ساسان راستگو * هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
ژینوس رستگار گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران
محسن رفعتی مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران
ساناز رمضانپور * گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان
محمد زاد مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران
احمد زارع * گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه رامین اهواز
علی رضا زبرجدی * Department of Production Engineering and Plant Genetics, Faculty of Science and Agricultural Engineering, Razi University, Kermanshah
احسان‌اله زیدعلی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران
هومن سالاری دانشگاه رازی
رئوف سید شریفی دانشگا محقق اردبیلی
امید سفالیان * گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
مهدی سلطانی حویزه گروه ژنتیک و به نژادی گیاهی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
یوسف سهرابی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عادل سی و سه مرده گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
یوسف شرفی * ، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، صندوق پستی 119
مهتاب صالحی گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه نهاوند، همدان، ایران
ناصر صباغ نیا گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
سید مسعود ضیائی * مجتمع آموزش عالی سراوان
ایرج طهماسبی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
عیسی ظریفی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج، ایران
رحمت عباسی * دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
عبدالوهاب عبدالهی * موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران
محمدرضا عبدالهی * گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات-دانشکده کشاورزی-دانشگاه بوعلی سینا همدان
یاسر علیزاده هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی- دانشگاه ایلام
حامد غباری گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
اسفندیار فاتح * گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید رضا فلاحی * دانشگاه بیرجند
حامد قادرزاده گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ملیحه لطیفی هیات علمی گروه گیاهپزشکی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان
محمد مجدی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
محمد مهدی مجیدی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی محب الدینی گروه علوم باغبانی، دانشگاه محقق اردبیلی
روح اله مرادی گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی بردسیر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
اصغر میرزایی اصل بیوتکنولوژی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
قادر میرزاقادری گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
افشین مرزبان گروه ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ایران
قادر میزاقادری عضو هیات علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات
اسعد معروفی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
حامد منصوری مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، همدان، ایران
بتول مهدوی گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ایران
زهرا موحدی دانشگاه ملایر
هادی مؤمنی هلالی * موسسه تحقیقات برنج کشور
ایرج نصرتی گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
علیرضا نیکویی * استادیار پژوهش دفتر امور اقتصادی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
احمد نوش کام هیئت علمی بخش چغندرقند مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
فرانک هادی گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه لرستان، ایران
سعدالله هوشمند * ژنتیک و اصلاح نباتات؛ گروه : اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشگاه شهر
علیرضا یوسفی دانشگاه زنجان
سعید یوسف‌زاده دانشگاه پیام نور، ایران