داوران

نام داور سمت / سازمان
هدیه بدخشان گروه زراعت و اصلاح نباتات- دانشکده کشاورزی - دانشگاه کردستان
غلامرضا حیدری گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
فرزاد حسین پناهی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
شیوا خالص رو گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
ژینوس رستگار گروه حشره‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار
محسن رفعتی استادیار پژوهش موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.
محمد زاد استادیار پژوهش موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران
یوسف سهرابی دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات
مهتاب صالحی گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه نهاوند
ایرج طهماسبی
حامد غباری
حامد قادرزاده گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان
محمد مجدی زراعت و اصلاح نباتات
افشین مرزبان دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
اسعد معروفی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان
بتول مهدوی گروه ژنتیک و تولید گیاهی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجان