اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شیوا خالص‌رو

اکولوژی ;کشاورزی استادیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~shkhalesro/
sh.khalesrouok.ac.ir
087-33660065

سردبیر

دکتر ناصر مجنون حسینی

زراعت استاد دانشگاه تهران
گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران

mhoseiniut.ac.ir

جانشین سردبیر

دکتر عادل سی و سه مرده

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~asiosemardeh/
a.siosemardehuok.ac.ir
087-33660065

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=56&pageid=6826&tchcode=309885
modaresamodares.ac.ir
02148292095

دکتر حسن علیزاده

علوم علف های هرز استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/malizade
malizadeut.ac.ir
026-32246074

دکتر عادل دباغ محمدی نسب

اکولوژی کشاورزی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dabbagh
adeldabbyahoo.com
041-3392051

دکتر فاطمه سفیدکن

شیمی- گیاهان دارویی استاد موسسه تحقیقات جنگاها و مراتع کشور

sefidkonrifr.ac.ir

دکتر بابک عبدالهی مندولکانی

بیوتکنولوژی گیاهی استاد دانشگاه ارومیه

b.abdollahiurmia.ac.ir

دکتر محمد تقی آل ابراهیم

علوم علف های هرز استاد دانشگاه محقق اردبیلی

m_ebrahimuma.ac.ir

دکتر ناصر مجنون حسینی

زراعت استاد دانشگاه تهران

mhoseiniut.ac.ir

دکتر قاسم کریم‌زاده

سیتوژنتیک استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/pro/academic_staff/karimzadeh_g
karimzadeh_gmodares.ac.ir

دکتر بهمن بهرام نژاد

بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=46
b.bahramnezhaduok.ac.ir
087-33660065

دکتر عادل سی و سه مرده

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

a.siosemardehuok.ac.ir

دکتر غلامرضا حیدری

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ghhaidari/
g.heidariuok.ac.ir
087-33660065

دکتر یوسف سهرابی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=138
y.sohrabiuok.ac.ir
087-33660065

دکتر قادر میرزاقادری

سیتوژنتیک دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ghmirzaghaderi/
gh.mirzaghaderiuok.a.ir
087-33660065

دکتر محمد مجدی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=5507
m.majdiuok.ac.ir
087-33660065

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مسعود هاشمی

اکولوژی کشاورزی استاد دانشگاه ماساچوست امریکا

masoudumass.edu

دکتر محمد رضا چائی چی

زراعت استاد دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا، امریکا

mrchaichicpp.edu