اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شیوا خالص رو

اکولوژی گیاهی استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~shkhalesro/
sh.khalesrouok.ac.ir
087-33660065

سردبیر

دکتر عادل سی و سه مرده

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~asiosemardeh/
a.siosemardehuok.ac.ir
087-33660065

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=56&pageid=6826&tchcode=309885
modaresamodares.ac.ir
02148292095

دکتر حسن علیزاده

علوم علف های هرز استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/malizade
malizadeut.ac.ir
026-32246074

دکتر رضا درویش زاده

بیوتکنولوژی گیاهی استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=402&Ln=fa
r.darvishzadehmail.urmia.ac.ir
32779558 -044

دکتر قاسم کریم زاده

سیتوژنتیک دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/pro/academic_staff/karimzadeh_g
karimzadeh_gmodares.ac.ir

دکتر گودرز احمدوند

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/ahmadvand/
gahmadvandbasu.ac.ir
+98-811-8272031

دکتر بهمن بهرام نژاد

بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=46
b.bahramnezhaduok.ac.ir
087-33660065

دکتر قادر میرزاقادری

سیتوژنتیک دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ghmirzaghaderi/
gh.mirzaghaderiuok.a.ir
087-33660065

دکتر سید سیامک علوی کیا

ژنتیک بیومتری دانشیار دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ss.alavikia
ssalavikiatabrizu.ac.ir
0411-33392051

دکتر یوسف سهرابی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=138
y.sohrabiuok.ac.ir
087-33660065

دکتر غلامرضا حیدری

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

g.heidariuok.ac.ir
087-33660065

دکتر محمد مجدی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=5507
m.majdiuok.ac.ir
087-33660065

دکتر هدیه بدخشان

ژنتیک بیومتری استادیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=40
h.badakhshanuok.ac.ir
087-33660065

دکتر جواد حمزه ئی

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

profs.basu.ac.ir/hamzei/
g.hamzeibasu.a.ir
081-8272031

دکتر فرزاد حسین پناهی

مدلسازی استادیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=12430
f.hosseinpanahiagri.uok.ac.ir
087-33660065