تولید و ژنتیک گیاهی

توالی انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

شاپای چاپی: 0913-2821

شاپای الکترونیکی: 0492-2821

زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

شیوه داوری: دوسو ناشناس

دسترسی به مقالات: آزاد

آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی

آدرس پست الکترونیک: jppg@uok.ac.ir

آدرس سایت اختصاصی: jwr.uok.ac.ir

"به اطلاع می رساند مطابق آیین نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همیاب استفاده می نماید."

شماره جاری: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1401، صفحه 1-162 

پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

صفحه 57-66

10.34785/j020.2022.498

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی


مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری

صفحه 67-84

10.34785/J020.2022.154

آمنه قاسمی مصرمی؛ محمود سلوکی؛ صابر گلکاری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ محمد حازم قلعجی؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری