تولید و ژنتیک گیاهی

توالی انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه کردستان

شاپای چاپی: 0913-2821

شاپای الکترونیکی: 0492-2821

زبان: فارسی (چکیده انگلیسی)

شیوه داوری: دوسو ناشناس

دسترسی به مقالات: آزاد

آدرس: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه تولید و ژنتیک گیاهی

آدرس پست الکترونیک: jppg@uok.ac.ir

آدرس سایت اختصاصی: jwr.uok.ac.ir

"به اطلاع می رساند مطابق آیین نامه نشریات علمی کشور مصوب 1398/02/02 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به منظور صیانت از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان مقالات و پیشگیری از چاپ مقالات تکراری، این نشریه از نرم افزار مشابهت یاب همیاب استفاده می نماید."

شماره جاری: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1401، صفحه 163-334