اثرات آللوپاتیک عصاره و مقادیر پسماند گندم بر علف‌های‌هرز تاج خروس خوابیده (Amaranthus blitoides) و سلمه‌تره (Chenopodium album)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری علوم علف‌های‌هرز، گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 مربی، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران

3 دانش آموخته دکتری علوم علف های هرز، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

4 دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

5 استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.34785/J020.2022.005

چکیده

به منظور بررسی اثر آللوپاتیک عصاره و مقادیر مختلف پسماند گندم، بر جوانه­ زنی و رشد دانه رست علف­های­ هرز تاج خروس خوابیده و سلمه­ تره چهار آزمایش جداگانه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند انجام شد. تیمارهای پژوهش حاضر شامل مقادیر مختلف پسماند گندم در پنج سطح (شاهد، 1250، 2500، 3750 و 5000 کیلوگرم در هکتار) و اثر غلظت­های مختلف عصاره اشباع پسماند در پنج سطح ( شاهد، 25%، 50%، 75% و 100% از 5 تن در هکتار پسماند) بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر سطوح غلظت­های مختلف عصاره اشباع و مقادیر مختلف پسماند گندم بر صفات مورد مطالعه در بذور و دانه رست علف­های­ هرز تاج خروس خوابیده و سلمه­ تره تأثیر معنی­ داری داشتند. با افزایش غلظت عصاره اشباع و میزان پسماند، درصد جوانه ­زنی، سرعت جوانه ­زنی، وزن تر دانه رست، وزن تر ریشه­ چه، وزن تر ساقه­ چه، طول ریشه­ چه و همچنین طول ساقه­ چه در هر دو علف­ هرز بطور معنی ­داری کاهش یافت. نتایج نشان داد که اثر بازدارندگی عصاره پسماند گندم بر رشد دانه رست در گیاهان یاد شده شدیدتر از جوانه ­زنی آن­ها بود؛ همچنین ریشه­ چه بیشتر از ساقه ­چه تحت تأثیر خواص آللوپاتی پسماند گندم قرار گرفت و سلمه ­تره از حساسیت بیشتری در مقایسه با تاج خروس خوابیده برخوردار بود. بطور کلی نتایج نشان داد که با توجه به اثر آللوپاتیک عصاره و پسماند گندم، می­ توان از آن در مدیریت علف­های­ هرز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The allelopathic effects of extract and wheat residue (Triticum aestivum) rates on prostrate pigweed (Amaranthus bilituides) and common lambsquarters (Chenopodium album)

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Hosseini 1
  • Mehdi Mojab 2
  • Elham Samadi Kalkhoran 3
  • Gholam Reza Zamani 4
  • Mohammad Taghi Alebrahim 5
1 Ph.D. graduate of Weed Science, Department of Agrotechnology, Faculty of Agriculture, University of Ferdowsi Mashhad, Mashhad, Iran
2 Lecturer, Department of Agriculture Science, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 Ph.D. graduate of Weed Science, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
4 Associated Professor, Department of Agronomy, University of Birjand, Birjand, Iran
5 Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

 In order to evaluate the allelopathic effect of wheat residue extracts and different rates of it on prostrate pigweed (Amaranthus blituides) and common lambsquarter (Chenopodium album) germination and seedling growth, four separate experiments were carried out on a completely randomized design with four replications in Laboratory of Agronomy and Plant Breeding of Birjand University. Treatments included the extracts of wheat residue in 5 levels [0(control), 25%, 50%, 75% and 100%] and the different rate of wheat residue in 5 levels [0(control), 1250, 2500, 3750 and 5000kgh-1 residue]. Results indicated that all studied traits of prostrate pigweed and common lambsquarter were significantly affected by different concentrations of wheat residue extracts and different rates of it. By increasing the concentration of extract and rate of residue, germination percentage, germination rate, seedling weight, radicle weight, plumule weight, radicle length, and plumule length significantly decreased. Results showed that extracts of wheat residue had a more inhibitory effect on the vegetative growth than their germination in both weeds. Also, root length was more sensitive than shoot length to wheat residue extract. Common lambsquarters were more sensitive than prostrate pigweed. Results showed allelopathic effects of wheat residue can be used for weed management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inhibition
  • plant residue
  • weed
  • non-chemical management