بررسی تأثیر تنظیم کننده‌های رشد گیاهی بر روی کالوس‌زایی و اندام‌زایی گردو (.Juglans regia L) رقم چندلر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

10.34785/J020.2022.011

چکیده

گردو با نام علمی (.Juglans regia L) از خانواده گردوسانان (Juglandaceae) یکی از گونه‌های مهم خوراکی در میان خشک میوه‌ها است. به منظور تعیین بهترین تیمار کالوس‌زایی و اندام‌زایی بر روی ریزنمونه‌ی برگ و جوانه گردو در محیط کشت DKW آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد. در آزمایش اول که بر روی ریزنمونه برگ انجام شد، فاکتور اول تنظیم کننده‌ی رشد 2,4-D با غلظت‌های صفر، 3،2،1 میلی‌گرم در لیتر و فاکتور دوم تنظیم کننده رشد TDZ با غلظت‌های صفر، 4،2،1 میلی‌گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش دوم که با استفاده از ریزنمونه‌های جوانه انجام گرفت، تنظیم کننده رشد BAP با غلظت‌های صفر، 1، 2، 3 میلی‌گرم در لیتر و تنظیم کننده رشد IBA با غلظت‌های صفر، 01/0، 1، 5/2 میلی‌گرم در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش اول، نتایج نشان داد بیشترین تعداد کالوس‌زایی در محیط کشت DKW حاوی 3 میلی‌گرم در لیتر2,4-D  و بیشترین میزان قهوه‌ای شدن برگ در محیط کشت حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر 2,4-D و 4 میلی‌گرم در لیتر TDZ ایجاد گردید. در آزمایش دوم بیشترین میزان اندام‌زایی در محیط کشت حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر IBA بدون حضور BAP مشاهده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، امکان کالوس‌زایی از ریزنمونه برگ در محیط کشت DKW حاوی 3 میلی‌گرم 2,4-D و اندام‌زایی از ریزنمونه جوانه در محیط کشت DKW حاوی 1 میلی‌گرم در لیتر وجود داشت. همچنین در تیمار حاوی 2 میلی‌گرم در لیتر BAP و 1 میلی‌گرم در لیتر IBA کالوس‌زایی از ریزنمونه جوانه گردو مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of plant growth regulators on callogenesis and organogenesis in walnut (Juglans regia L.) cultivar Chandler

نویسندگان [English]

  • Kusar Shirali 1
  • Payam Pour Mohammadi 2
  • Khalil Alami Saeid 3
1 MSc. graduate, Department of Plant Production and Genetics,, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
2 2- Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics,, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Agricultural Science and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran
چکیده [English]

Walnut (Juglans regia L.) of the walnut family (Juglandaceae) is one of the most important edible species among dry fruits. In order to determine the best callus and organogenesis treatment on walnut leaf and bud explants in the DKW culture medium, a factorial experiment was conducted in the form of a completely randomized design. In the first experiment, leaf explants were cultured in DKW medium, the first factor was 2,4-D (0, 1, 2, 3 mg/l ), and the second factor was TDZ (0, 1, 2, 4 mg/l). In the second experiment, which was performed using bud explants, BAP growth regulator with concentrations of 0, 1, 2, 3 mg/l and IBA with 0, 0.01, 1, 2.5 mg / l were used. In the first experiment, the results showed that the highest number of callogenesis occurs in DKW medium containing 3 mg/l 2.4-D and the highest number of leaf browning occurs in medium containing 2 mg/l 2,4-D and 4 mg/l TDZ. In the second experiment, the highest rate of organogenesis was observed in a culture medium containing 1 mg/l IBA without BAP. The results of this study showed that there is a possibility of callus formation from leaf explants in DKW medium containing 3 mg 2,4-D and organogenesis of bud explants in DKW medium containing 1 mg/l. Also in the treatment containing 2 mg/l BAP and 1 mg/l IBA callus formation of walnut germ explants was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auxin
  • organogenesis
  • cytokinine
  • callus formation
  • walnut