اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر شیوا خالص‌رو

اکولوژی ;کشاورزی دانشیار گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~shkhalesro/
sh.khalesrouok.ac.ir
087-33660065

سردبیر

دکتر قادر میرزاقادری

ژنومیک گیاهی استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ghmirzaghaderi/
gh.mirzaghaderiuok.a.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید علی محمد مدرس ثانوی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/index.jsp?siteid=56&fkeyid=&siteid=56&pageid=6826&tchcode=309885
modaresamodares.ac.ir
02148292095

دکتر حسن علیزاده

علوم علف های هرز استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/malizade
malizadeut.ac.ir
026-32246074

دکتر عادل دباغ محمدی نسب

اکولوژی کشاورزی استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?dabbagh
adeldabbyahoo.com
041-3392051

دکتر فاطمه سفیدکن

شیمی- گیاهان دارویی استاد موسسه تحقیقات جنگاها و مراتع کشور

sefidkonrifr.ac.ir

دکتر بابک عبدالهی مندولکانی

بیوتکنولوژی گیاهی استاد دانشگاه ارومیه

b.abdollahiurmia.ac.ir

دکتر محمد تقی آل ابراهیم

علوم علف های هرز استاد دانشگاه محقق اردبیلی

m_ebrahimuma.ac.ir

دکتر ناصر مجنون حسینی

زراعت استاد دانشگاه تهران

mhoseiniut.ac.ir

دکتر قاسم کریم‌زاده

سیتوژنتیک استاد دانشگاه تربیت مدرس

modares.ac.ir/pro/academic_staff/karimzadeh_g
karimzadeh_gmodares.ac.ir

دکتر بهمن بهرام نژاد

بیوتکنولوژی گیاهی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=46
b.bahramnezhaduok.ac.ir
087-33660065

دکتر عادل سی و سه مرده

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

a.siosemardehuok.ac.ir

دکتر غلامرضا حیدری

اکولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ghhaidari/
g.heidariuok.ac.ir
087-33660065

دکتر یوسف سهرابی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=138
y.sohrabiuok.ac.ir
087-33660065

دکتر قادر میرزاقادری

ژنومیک گیاهی استاد دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~ghmirzaghaderi/
gh.mirzaghaderiuok.a.ir
087-33660065

دکتر محمد مجدی

ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشیار دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=5507
m.majdiuok.ac.ir
087-33660065

اعضای هیات تحریریه بین المللی

دکتر مسعود هاشمی

اکولوژی کشاورزی استاد دانشگاه ماساچوست امریکا

masoudumass.edu

دکتر محمد رضا چائی چی

زراعت استاد دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا، امریکا

mrchaichicpp.edu

کارشناس نشریه

فریبا وفاعهد

گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

fvafaahd1395gmail.com