نویسنده = ���������� ������������ ��������
مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 67-84

10.34785/J020.2022.154

آمنه قاسمی مصرمی؛ محمود سلوکی؛ صابر گلکاری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ محمد حازم قلعجی؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری