مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استاد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانشیار،مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مراغه، ایران

4 دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

5 استاد، پژوهشکده فناوری و علوم زیست (ITP)، لهستان

6 استاد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

7 استادیار، دانشکده کشاورزی، مجتمع آموزش عالی سراوان، ایران

10.34785/J020.2022.154

چکیده

یکی از مهم‌ترین تنش‌های غیرزنده در نواحی خشک و نیمه خشک دنیا از جمله ایران، شوری خاک و آب است که باعث کاهش عملکرد گیاهان زراعی می‌شود. تعیین میزان خسارت تنش شوری به محصولات زراعی از جمله گندم از اهمیت بسیاری برخوردار است. از آن‌جایی که تجزیه و تحلیل فلورسانس کلروفیل به ابزاری مهم در تحقیقات اساسی و کاربردی در زمینه فیزیولوژی گیاه و زراعت تبدیل شده است، این آزمایش جهت بررسی تأثیر شوری بر فلورسانس کلروفیل 240 ژنوتیپ گندم در سه سطح شوری (صفر، 9، 12 دسی‌زیمنس) در شرایط گلخانه انجام گرفت. پس از 21 روز تنش شوری، پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل (فلورسانس حداکثر (Fm)، فلورسانس حداقل (Fo)، فلورسانس متغیر (Fv)، حداکثر عملکرد کوانتومی فتوسیستم، شاخص کارایی فتوسنتز (PI، Vj ، Fv / Fo و ABS/RC) و میزان رنگدانه‌های فتوسنتزی اندازگیری شد. تمام رنگدانه‌های فتوسنتزی پس از اعمال تنش شوری کاهش یافت و این کاهش، در ژنوتیپ‌های حساس معنی‌دار بود. همچنین شوری باعث کاهش معنی‌دار عملکرد کوانتومی فتوسیستم (Ø PSII) II و بیشینه عملکرد کوانتومی فتوسیستم II (Fv/Fm) و افزایش معنی‌دار پارامتر­های ABS / RC، Fo و Vj در ژنوتیپ‌های حساس گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of photosystem II yield in 240 native wheat genotypes of Iran using chlorophyll fluorescence parameters under salinity stress

نویسندگان [English]

 • ameneh ghasemi Masarmi 1
 • Mahmood Solouki 2
 • saber golkari 3
 • nafiseh mahdinezhad 4
 • mohamed Hazem kalaji 5
 • baratali fakheri 6
 • Mitra Jabbari 7
1 Ph.D. student, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professor, Department of Dryland Agricultural Research Institute, Agricultural Research, Education and Extention Organization, Maragheh, Iran
4 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
5 Professor, Institute of Technology and Life Sciences (ITP), Poland
6 Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
7 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, Higher EducationComplex of Saravan, Iran
چکیده [English]

One of the important abiotic stresses in the arid and semi-arid world, including Iran, is soil and water salinity that reduces crop yield. Determination of damage amount of salinity stress to crops such as wheat is also essential. Since chlorophyll fluorescence analysis has become an important tool in fundamental and applied research in the field of plant physiology and agronomy, this experiment was conducted to investigate the effect of salinity on chlorophyll fluorescence of 240 wheat genotypes at three levels of salinity (0, 9, 12 dS.m-1) in greenhouse conditions. After 21 days of salinity stress, chlorophyll fluorescence parameters and related transients (Fo, Fv, Fm, Fv/Fm, Vj, PI, Fv/Fo, and ABS/RC) and the photosynthetic pigments were measured. All photosynthetic pigments decreased after salinity stress, and this decrease was significant in susceptible genotypes. Salinity also significantly reduced the quantum yield of photosystem II (Ø PSII) and the maximum quantum yield of photosystem II (Fv/Fm) and significantly increased the ABS/RC, Fo, and Vj parameters in susceptible genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fluorescence parameters
 • photosynthetic pigments
 • performance index
 • photosystem II quantum yield