نویسنده = �������� ���������������� ��������
تاثیر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیم

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 189-204

10.34785/J020.2022.001

رحمان رجبی؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ رضا محمدی؛ محسن سعیدی