کلیدواژه‌ها = کشت بساک
اثر پیش تیمار دمایی، نور و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القاء کالوس در کشت بساک کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 173-188

10.34785/J020.2022.006

ژاله محسنی عراقی؛ محمدرضا عبدالهی؛ اصغر میرزایی اصل؛ سید سعید موسوی