تأثیر پرایمینگ ‌بذر روی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس تحقیقات کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه

2 دانشگاه کردستان دانشکده کشاورزی گروه زراعت و اصلاح نباتات

3 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، کرمانشاه، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ ‎بذر بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم نان شامل ریژاو، سرداری و کریم، مطالعه‌ای در شرایط آزمایشگاه و گلخانه‌ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در سال 1395 انجام شد. در این مطالعه، 40 تیمار پرایمینگ، شامل پرایمینگ هورمونی، اسموپرایمینگ، پرایمینگ‌غذایی، هیدروپرایمینگ با آب مقطر یک‌بار تقطیرشده و یک تیمار شاهد بدون پرایم موردبررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد در کشت آزمایشگاهی، اثر متقابل رقم و پرایمینگ بر صفات اندازه‌گیری شده در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار بود. در شرایط کشت گلخانه‌ای اثر متقابل رقم و پرایمینگ بر وزن خشک ریشه در سطح احتمال 1 درصد معنی‌دار گردید ولی برای وزن خشک اندام هوایی در سطح احتمال 5 درصد معنی‌دار بود.  بر اساس رتبه‌بندی میانگین‌ها، بالاترین رتبه درصد جوانه‌زنی در رقم سرداری همراه با تیمارهای 100 میلی‌گرم بر لیتر آسکوربیک اسید حاصل گردید. بیشترین وزن خشک اندام هوایی به ترتیب مربوط به رقم ریژاو همراه با تیمارهای سالیسیلیک اسید 150 میلی‌گرم بر لیتر، آسکوربیک اسید 100 میلی‌گرم بر لیتر و 5/1 میلی‌گرم بر لیتر 24‌-‌ اپی براسینولید بود. در شرایط آزمایشگاهی، بالاترین رتبه طول ریشه‌چه به رقم کریم مربوط بود که در تیمار پرایمینگ 5/0 میلی‌گرم بر لیتر 24- اپی براسینولید حاصل گردید. تیمارهای مناسب پرایمینگ در این تحقیق بر اساس مجموع صفات اندازه‌گیری شده، تیمارهای هورمونی جیبرلیک اسید و 24- اپی براسینولید، تیمارهای غذایی اوره با غلظت‌های 2 و 4 گرم در لیتر، سولفات روی با غلظت‌های 1/0 و 3/0 درصد و آسکوربیک اسید با 100 میلی‌گرم بر لیتر، تیمار اسموپرایمینگ شامل پلی‌اتیلن گلیکول 4000 با پتانسیل 3/2- و 9/2- بار، کلرید پتاسیم 100 میلی‌مولار و هیدروپرایمینگ با آب مقطر یک بار تقطیرشده تعیین گردید. با توجه به توسعه ریشه‌های رقم سرداری توسط تیمارهای هورمونی به‌ویژه جیبرلیک اسید این تیمار برای شرایط کم‌آبی مناسب‌تر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed priming on some morphophysiological characteristics of three wheat cultivars under laboratory and greenhouse conditions

نویسندگان [English]

  • kianosh safari 1
  • youesf sohrabi 2
  • Adel Siosemardeh 3
  • shahryar sasani 4
1 Agricultural Research Expert, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah
2 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran.
4 Assistant Professor, Crop and Horticultural Science Research Department, Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

To investigate effect of seed priming treatments on some morphophysiological characteristics of three bread wheat cultivars including “Rijaw”, “Sardari” and “Karim”, an experiment was carried out as factorial, based on completely randomized designs with three replications at Kermanshah Agricultural and Natural Resources Research and Education Center on 2016. In this study, 40 treatments of priming and a control (without any priming) were evaluated. The results of variance analysis showed that cultivar and priming interaction on the measured traits were significant at 1% probability level in laboratory culture. In terms of greenhouse culture, the interaction between cultivars and priming on root dry weight was significant at 1% probability level, but for dry weight of shoot parts, it was significant at 5% probability level. Based on ranking of means, the highest level of germination percentage was obtained in Sardari cultivar with 100 mg/L ascorbic acid treatments. The highest dry weight of the shoot was related to Rijjaw cultivar, with salicylic acid 150 mg/L, ascorbic acid 100 mg/L, and 5.1 mg/L 24-epibrassinolide respectively. In laboratory conditions, the highest root length was related to Karim cultivar, which was obtained in priming treatment 0.5 mg/L 24-epibrassinolide. Suitable priming treatments in this study were, hormonal treatments of gibberellic acid and 24-epibrassinolide, urea treatments with concentrations of 2 and 4 g per liter, zinc sulfate at concentrations of 0.1% and 0.3%, and Ascorbic acid with 100 mg/l, osmopriming treatment including polyethylene glycol 4000 with -2.3 and -2.9 bar, 100 mM potassium chloride and hydroperimizing with distilled water was determined. Regarding the development of roots of Sardari variety by hormonal treatments, especially gibberellic acid, this treatment will be more suitable for dryland conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Polyethylene glycol
  • Gibberellic acid
  • Seedling vigour index
  • Germination rate
  • Hydropriming
Abdoli, M., Saeidi, M., Azhand, M., Jalali-Honarmand, S., Esfandiari, E. and Shekari, F. 2013. The effects of different levels of salinity and Indole-3-Acetic Acid (IAA) on early growth and germination of wheat seedling. Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 9: 329-338.
Abdul-Baki, A.A. and Anderson, J.D. 1973. Vigor determination in soybean by multiple criteria. Journal of CropScience,13: 630-633.
Afzal, I., Basra, S.M.A. and Ahmad, N. 2011. Hormonal priming induces salt tolerance in wheat through enhanced antioxidant defense system. Cereal Research Communications, 39: 334-342.
Ahmad, I., Khaliq, T., Ahmad, A., Basra, S.M.A., Hasnain, Z. and Ali, A. 2012. Effect of seed priming with ascorbic acid, salicylic acid and hydrogen peroxide on emergence, vigor and antioxidant activities of maize. Academia Journal of Biotechnology, 11: 1127-1132.
Akbari, G., Sanavy, S.A. and Yousefzadeh, S. 2007. Effect of auxin and salt stress (NaCl) on seed germination of wheat cultivar (Triticum aestivum L.). Pakistan Journal of Biology and Science, 10: 2557-2561.
Akbarimoghaddam, H., Galavi, H.M., Ghanbari, A. and Panjehkeh, N. 2011. Salinity effects on seed germination and seedling growth of bread wheat cultivars. Trakia Journal of Sciences, 9: 43-50.
Angrish, R., Kumar, B. and Datta, K.S. 2001. Effect of gibberellic acid and kinetin on nitrogen content and nitrate reductase activity in wheat under saline conditions. Indian Journal of Plant Physiology, 6: 172-177.
Ansari, O. and Sharif-Zadeh, F. 2012. Does Gibberellic acid (GA), Salicylic acid (SA) and Ascorbic acid (ASc) improve Mountain Rye (Secale montanum L.) seeds germination and seedlings growth under cold stress? International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 3: 1651-1657.
Basra, S.M.A., Zia, M.N., Mahmood, T., Afzal, I. and Khaliq, A. 2002. Comparison of different invigoration techniques in wheat (Triticum aestvum L.). Pakistan Journal Arid in Agriculture, 5: 325-9.
Bismillah Khan, M., Madhia Aman, G., Mubshar, H., Shoaib, F. and Khalid, M. 2011. Wheat seed enhancement by vitamin and hormonal priming. PakistanJournal ofBotany, 43: 1495-1499.
Chalamacharla, R.B., Harsha, K., Sheik K.B. and Viswanatha, C.K. 2018. Wheat Bran-Composition and Nutritional Quality: A Review. Advances in Biotechnology and Microbiology, 9(1): 1-7.
Capron, I., Corbineua, F., Dacher, F., Job, C., Come, D. and Job, D. 2000. Sugar beet seed priming: Effects of priming conditions on germination, solubilization of 11-s globulin and accumulation of LEA proteins. Seed Science Research, 10: 243-254.
Caseiro, R., Bennett, M.A. and Marcos-Filho, J. 2004. Comparison of three priming techniques for onion seed lots differing in initial seed quality. Seed Science and Technology, 32: 365-375.
Chiu, K.Y., Chen, C.L. and Sung, J.M. 2002. Effect of priming temperature on storability of primed sh-2 sweet corn seed. Crop Science, 42: 1996-2003.
Chivasa, W., Harris, D., Chiduza, C. and Nymudeza, P. 1998. Agronomic practices, major crops and farmer’s perceptions of the importance of good stand establishment in musikavanhu. Journal of Applied Science, 4: 109-125.
Demir, I. and Van De Venter, H.A. 1999. The effect of priming treatments on the performance of watermelon (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) seeds under temperature and osmotic stress. Seed Science and Technology, 27: 871-875.
Derek Bewley, J., Kent, J.B., Henk, W.M.H. and Hiro, N. 2013. Seeds Physiology of Development, Germination and Dormancy, 3rd Edition. Springer New York, Heidelberg Dordrecht London, 381p.
Egamberdieva, D. 2009. Alleviation of salt stress by plant growth regulators and IAA producing bacteria in wheat. Acta Physiologia Plantarum, 31: 861-864.
Egli, D.B. and Tekrony, D.M. 1995. Soybean seed germination, vigour and field emergence. Seed Science and Technology, 23: 595-607.
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations). 2019. World Food Situation: (http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/).
Gul, B., Khan, M.A. and Weber, D.J. 2000. Alleviation salinity and dark enforced dormancy in Allenrolfea occidentalis seeds under various thermo periods. Australian Journal of Botany, 48: 745-752.
Harris, D., Joshi, A., Khan, P.A., Gothakar, P. and Sodhi, P.S. 1999. On-farm seed priming in semi-arid agriculture: Development and evaluation in corn, rice and chickpea in India using participatory method. Experimental Agriculture, 35: 15-29.
Hussain, S., Zheng, M., Khan, F., Khaliq, A., Fahad, S., Peng, S., Huang, J., Cui, K. and Nie, L. 2015. Benefits of rice grain priming are offset permanently by prolonged storage and the storage conditions. Scientific reports, 5: 8101. doi: 10.1038/srep08101.
International Seed Testing Association (ISTA). 2009. International rules for seed testing. Seed Science and Technology, 24: 155-202.
International Seed Testing Association (ISTA). 2003. ISTA Handbook on Seedling Evaluation, 3rded.
International Seed Testing Association (ISTA). 1999. International rules for seed testing. Seed Science and Technology. 27, Supplement.
Iqbal, M., Ashraf, M. and Jamil, A. 2006. Seed enhancement with cytokinins: changes in growth and grain yield in salt stressed wheat plants. Plant Growth Regulation, 50: 29-39.
Kata, L.P., Bhaskaran, M. and Umarani, R. 2014. Influence of priming treatments on stress tolerance during seed germination of rice. International Journal Agricultural Environment Biotechnology, 7: 225-32.
Loewus, F. and Murthy, P. 2000. Myo-inositol metabolism in plants. Plant Science. Elsevier Science. 150:1-19.
Marcos-Filho, J. 2015. Seed vigor testing: an overview of the past, present and future perspective. Science of Agriculture, 72(4): 363-374.
Madsen, M.D., Svejcar, L., Radke, J. and Hulet, A. 2018. Inducing rapid grain germination of native cool season grasses with solid matrix priming and grain extrusion technology. PLoS ONE, 13(10): 1-14.
Mirshekari, B. 2014. Effect of hormonal and physical primings on improvement of seed germination and seedling vigor of wheat (Triticum aestivum L.). Seed Science and Technology,1: 22-33.
Moreno, C., Seal, C.E. and Papenbrock, J. 2018. Grain priming improves germination in saline conditions for Chenopodium quinoa and Amaranthus caudatus. Journal of Agronomy and Crop Science, 204: 40-48.
Nazari, S., Aboutalebian, M.A. and Golzardi, F. 2017. Grain priming improves grainling emergence time, root characteristics and yield of canola in the conditions of late sowing. Agronomy Research, 15(2): 501–514.
Patade, V.Y., Maya, K. and Zakwan, A. 2011. Seed priming mediated germination improvement and tolerance to subsequent exposure to cold and salt stress in capsicum. Research JournalofSeed Science, 4: 125-136.
Ozdemir, F., Bor, M., Demiral, T. and Turkan, I. 2004. Effects of 24-epibrassinolide on seed germination, seedling growth, lipid peroxidation, proline content and antioxidative system of rice (Oryza sativa L.) under salinity stress. Plant Growth Regulation, 42: 203-211.
Shaddad, M.A.K., Abd El-Samad, H.M. and Mostafa, D. 2012.  Role of gibberellic acid (GA3) in improving salt stress tolerance of two wheat cultivars. International Journal of Plant Physiology and Biochemistry, 5(4): 50-57.
Sharma, P. and Bhardwaj, R. 2007. Effect of 24-epibrassinolide on seed germination, seedling growth and heavy metal uptake in Brassica juncea L. General and Applied Plant Physiology, 33: 59-73.
Soon, K.J., Whan, C.Y., Gu, S.B., Kil, A.C. and Lai, C.J. 2000. Effect of hydropriming to enhance the germination of gourd seed. Journal of the American SocietyforHorticultural Science, 41: 559-564.
Stasolla, C. and Yeung, E.C. 2001. Ascorbic acid metabolism during white spruce somatic embryo maturation and germination. Physiologia Plantarum, 111: 196-205.
Sung, F.J.M. and Chang, Y. 1993. Biochemical activities associated with priming of sweet corn seeds to improve vigor. Seed Science and Technology, 21: 97-105.
Souza, M.O.D., Pelacani, C.R., Willems, L.A.J., Castro, R.D., Hilhorst, H.W.M. and Ligterink, W. 2016. Effect of osmopriming on germination and initial growth of Physalis angulata L. under salt stress and on expression of associated genes. Anais da Academia Brasileira de Ciências (2016), 88(l): 503-516.
Sytar, O., Kumari, P., Yadav, S. and Brestic, M. 2018. Phytohormone Priming: Regulator for Heavy Metal Stress in Plants. Journal of Plant Growth Regulation, https://doi.org/10.1007/s00344-018-9886-8.
Toselli, M.E. and Casenava, E.C. 2002. The hydrotime model analysis of cottonseed germination as tool in priming. Seed Science and Technology, 30: 549‐557.
Wang, J., Saxena, R., Kranthi, S., Orsat, V., Raghavan, V. 2018.  Effect of Climate Change on the Yield of Cereal Crops: A Review.Climate, 6(2): 41; doi:10.3390/cli6020041
Wang, B.K. and Zeng, G.W. 1993. Effect of epibrassinolide on the resistance of rice seedlings to chilling injury. Acta Phytophysiolgica Sinica, 19: 38-42.
Woldesenbet, M. and Haileyesus, A. 2016. Effect of nitrogen fertilizer on growth, yield and yield components of maize (Zea mays L.) in Decha district, Southwestern Ethiopia. International Journal of Research Granthaalayah, 4 (2): 95–100.