دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-68 

سخن سردبیر

1. سخن سردبیر

صفحه 1-2

عادل سی و سه مرده


مقاله پژوهشی

2. اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم

صفحه 3-12

نسرین تیموری؛ غلامرضا حیدری؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده؛ یوسف سهرابی


6. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری

صفحه 45-52

محمد مجیدی؛ محمد فرید سپری؛ محمد صالح احمدی؛ محمد بهرام ن صرالله بیگی