دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، فروردین 1401، صفحه 1-162 
پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

صفحه 57-66

10.34785/j020.2022.498

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی


مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری

صفحه 67-84

10.34785/J020.2022.154

آمنه قاسمی مصرمی؛ محمود سلوکی؛ صابر گلکاری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ محمد حازم قلعجی؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری