دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 3، بهار و تابستان 1401، صفحه 1-162 

مقاله پژوهشی

1. بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های گندم تحت سیستم‌های خاک‌ورزی مختلف

صفحه 1-18

طهماسب حسین‌پور؛ حدیث نعمت‌پور ملک‌آباد؛ علی احمدی


5. پذیرش و اثربخشی گندم دوروم آبی رقم شبرنگ در ایران

صفحه 57-66

هرمز اسدی؛ ابراهیم زارع؛ عادل نعمتی؛ لادن شفیعی بافتی؛ حسین مرادی


6. مقایسه عملکرد فتوسیستم II در ژنوتیپ‌های گندم بومی ایران با استفاده از پارامتر‌های فلورسانس کلروفیل تحت تنش شوری

صفحه 67-84

آمنه قاسمی مصرمی؛ محمود سلوکی؛ صابر گلکاری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ محمد حازم قلعجی؛ براتعلی فاخری؛ میترا جباری