بررسی خصوصیات کمی و ترکیبات اسانس گل همیشه بهار (.Calendula officinalis L) تحت تاثیر ورمی کمپوست و هیومیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، مجتمع آموزش عالی نهاوند، همدان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی، گروه علوم و مهندسی باغبانی، دانشگاه بوعلی سینا، مجتمع آموزش عالی نهاوند، همدان، ایران

10.34785/J020.2022.357

چکیده

کاربرد کودهای آلی، نقش مهمی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی دارد. همیشه­ بهار با نام علمی (Calendula officinalis L) یکی از گیاهان دارویی مهم و متعلق به خانواده کاسنی (Asteraceae) است. عصاره همیشه­ بهار، در درمان التهاب­ های پوستی، اگزما و خشکی پوست کاربرد دارد و دارای اسانس، کاروتنوئید و اسیدهای آمینه است. این پژوهش به منظور بررسی کاربرد ورمی کمپوست و هیومیک اسید، بر برخی خصوصیات کمی و ترکیبات اسانس گل همیشه بهار با شش تیمار و سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه نهاوند در سال 1398 انجام شد. تیمارها شامل شاهد، کود ورمی­ کمپوست در دو سطح 100 و 200 گرم و هیومیک اسید در دو سطح 0.5 و 1 گرم در لیتر و تیمار تلفیقی 100 گرم ورمی کمپوست و 0.5 گرم در لیتر هیومیک اسید بودند. نتایج نشان داد بیشترین میزان فنل کل (0.137 میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره) در تیمار تلفیقی 100 گرم ورمی کمپوست و 0.5 گرم در لیتر هیومیک اسید به دست آمد. بالاترین درصد اسانس (0.32 درصد) نیز در تیمار تلفیقی هیومیک اسید و ورمی کمپوست به دست آمد. 28 ترکیب در اسانس مشاهده گردید که آلفا-کادینول بالاترین مقدار را به خود اختصاص داد. بالاترین میزان آلفا-کادینول در تیمار تلفیقی ورمی کمپوست و هیومیک اسید به دست آمد. می­ توان گفت کاربردکودهای آلی، می­تواند در بهبود خصوصیات کمی گل همیشه بهار موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of quantitative characteristics and essential oil composition of Calendula officinalis L. affected vermicompost and humic acid

نویسندگان [English]

  • Mahtab Salehi 1
  • Faezeh Siahvashi 2
  • Fatemeh Davoodi 2
1 Assistant professor, Horticultural Sciences and Engineering Department,, Nahavand Higher Education Complex, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 BSc. graduate, Horticultural Sciences and Engineering Department, Nahavand Higher Education Complex, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

 
The application of organic fertilizers has a vital role in improving the quantitative and qualitative characteristics of medicinal plants. Calendula officinalis L. is an important medicinal plant from the Asteraceae family. Its extract has medicinal effects such as wound healing, anti-inflammatory, blood purifying, and antibacterial and contains essential oils, carotenoids, and amino acids. This experiment was conducted in a completely randomized design with six treatments and three replications to investigate the effect of humic acid and vermicompost on some quantitative characteristics and essential oil composition of Calendula officinalis L. in the research greenhouse of the University of Nahavand in 2019. Treatments include control, vermicompost fertilizer in two levels of 100 and 200 g and humic acid in two levels of 0.5 and 1 g.L-1, and integrated treatment of 100 g vermicompost and 0.5 g.L-1 humic acids. The results showed that the highest amount of phenol was produced in the integrated treatment of humic acid and vermicompost. The highest percentage of essential oil (0.32%) was obtained in the integrated treatment of humic acid and vermicompost. Twenty-eight compounds were observed in essential oil, in which alpha-Cadinol had the highest amount. Also, the highest level of alpha-Cadinol was obtained in the integrated treatment of vermicompost and humic acid. It can be said that the use of organic fertilizers can be effective in improving the quantitative characteristics of marigold flowers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alpha-Cadinol
  • essential oil
  • phenol
  • Calendula officinalis L