ارزیابی کیفیت مزارع تولید بذر گندم از نظر آلودگی به علف‌های هرز غیرمجاز، سایر ارقام و سایر محصولات در استان‌های تهران و البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج، ایران

2 استادیار ، گروه کشاورزی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، قم، ایران

10.34785/J020.2022.539

چکیده

تحقیقی در مزارع تولید بذر گندم در دو شرکت در استان های تهران (1) و  البرز (2) در سال زراعی 1398-1397 روی ارقام سیروان، بهاران، سیوند، پیشتاز، رخشان، پیشگام، پارسی طلایی و حیدری بر اساس طرح مصوب به شماره ثبت 971216-021-08-08-2 در مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجرا ­گردید. مطابق با دستورالعمل های معمول کنترل وگواهی بذر،  شناسایی و ارزیابی تعداد علف­ های هرز غیرمجاز، تعداد سنبله ­های سایر ارقام و سایر محصولات در مزارع انجام ­گرفت. بعلاوه خلوص فیزیکی و درصد جوانه­­ زنی نمونه های بذر در آزمایشگاه مورد ارزیابی گرفتند. نتایج نشان داد که شرکت 2 در هر کرت بازدید، از آلودگی­ های مزرعه­ ای کمتری در مقایسه با شرکت 1 برخوردار بود.  به طوری که میانگین کل تعداد سنبله سایر ارقام در دو شرکت 1 و 2 به ترتیب 9/9 و 9/1 عدد و میانگین کل تعداد سنبله سایر محصولاتدر شرکت 1 و 2 به ترتیب 2/2 و 1/1 عدد بوده است. از نظر تعداد بذر علف­ های هرز غیر مجاز، بیشترین فراوانی متعلق به علف هرز یولاف بود، به طوری که در شرکت 1 بذر  یولاف 66/1 درصد و درشرکت 2، 39/2 درصد کل بذر علف ­های هرز غیر مجاز موجود در محموله بذری را تشکیل داد.  محموله­ های بذری خریداری شده شرکت 2 از تعداد بذر علف هرز غیر مجاز و بذر سایر محصولات کمتری برخوردار بودند. متوسط عملکرد بذر گندم در  شرکت 1، 4/6 و در شرکت 2، 5 تن در هکتار بود.  میانگین خلوص فیزیکی کل پارت­های بذری ارزیابی شده در هر دو شرکت 99/6 درصد و میانگین تولید گیاهچه­ های عادی درشرکت 1 و 2 به ترتیب 93/6درصد و 93/9 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating wheat seed production quality according to noxious weeds, other cultivars, and other crops in Tehran and Alborz provinces

نویسندگان [English]

  • Leila Yari 1
  • Faezeh Daryaei 2
  • Bahman Dalvand 1
1 Researcher of Seed and Plant Certification and Registration Institute, Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Technical Engineering, Payam Noor University, Qom, Iran.
چکیده [English]

To evaluate the quality of fields and seed plots in two wheat seed production companies in Tehran (1) and Alborz (2) provinces. The experiment was conducted in 2018-2019 on Sirwan, Baharan, Sivand, Pishtaz, Rakhshan, Pishgam, and Persian gold cultivars at Seed and plant Certification and Registration Research Institute according to PROJECT NO: 2-08-08-021-971216. The distribution of noxious weeds, other crops, and other species in fields was recorded. Also, seed samples were analyzed in a seed quality analysis laboratory for seed germination percent and physical purity. The results showed that the fields of company 2 were better than company 1. As a result, the number of other crops in fields of companies 2 and 1 were observed at 1.1 and 2.2, respectively. Also, the number of other species in fields was recorded for companies 2 and 1, 9.1 and 9.9, respectively. The most weeds that have been observed in fields and seed samples were Avena fatua L. In addition, 66.1% and 39.2% of total Avena fatua L. were related to companies 1 and 2, respectively. Meanwhile, according to the estimated seed sample for the number of noxious weeds and other crops before processing, seed production of company 2 was better than company 1. Also, wheat seed yields for the two companies were recorded at 5.0 and 4.6 tons per hectare, respectively. The physical purity was 99.6% in the two companies, but the normal seedling of companies 2 and 1 was 93.9% and  93.6%, respectively.     

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wheat cultivars
  • physical purity
  • noxious weed
  • normal seedling