تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم‌های علوفه‌ای در استان های لرستان و مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 استادیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 استادیار، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بروجرد، ایران

4 استادیار، مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران

10.34785/J020.2022.014

چکیده

    با توجه به ضرورت تولید علوفه برای تغذیه دام و طیور در کشور، بررسی سودآوری ارقام لگوم­های علوفه­ای به منظور دستیابی به اقتصادی­ترین رقم و گیاه علوفه­ای در مناطق احساس می­گردد. در همین راستا، اهداف پژوهش حاضر تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم­های علوفه­ای بوده که به صورت طرح آزمایشی بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزارع تحقیقاتی استان­های مازندران و لرستان در سال­های 1397 و 1398 انجام شد. در این پژوهش لگوم­های علوفه­ای شامل چهار رقم باقلا، سه رقم ماشک، دو رقم نخود علوفه­ای و یک رقم خلر بود. جهت تعیین سودآوری از روش بودجه­بندی جزیی و شاخص های درآمد ناخالص، درآمدخالص، نسبت فایده به هزینه و درصد بازده فروش) در تولید محصولات، استفاده شد. نتایج نشان داد، در محل اجرای استان مازندران، میانگین درآمد خالص علوفه‌ی تر باقلا رقم شادان در سال­های آزمایش 5/295 میلیون ریال در هکتار، نسبت فایده هزینه 7/18 و بازده فروش محصول 7/94 درصد و در محل اجرای لرستان، میانگین درآمد خالص تولید علوفه ‌تر نخود علوفه­ای رقم داخلی در سال­های آزمایش 9/277 میلیون ریال در هکتار، نسبت فایده هزینه 2/10 و بازده فروش محصول 90 درصد محاسبه شد، که نسبت به سایر محصولات بیشتر محاسبه شد. بنابراین، در مناطق اجرای مازندران و لرستان به­ترتیب علوفه­ تر باقلا رقم شادان و نخود علوفه­ای رقم داخلی به عنوان محصولات اقتصادی برای کشت توصیه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining to return some of the forage legume cultivars production in Lorestan and Mazandaran provinces

نویسندگان [English]

  • Hormoz Asadi 1
  • Vida Ghotbi 2
  • Mohammad Shahverdi 3
  • Ramezan Sarparast 4
1 Associate Professor, Seed and Plant Improvement Institute(SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
2 Assistant Professor, Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran
3 Assistant Professor, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Borujerd, Iran
4 Assistant Professor, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran
چکیده [English]

Considering the need to produce fodder to feed livestock and poultry in the country, it is necessary to investigate the profitability of fodder leguminous cultivars in order to achieve the most economical cultivar and fodder plant in the regions. In this regard, the objectives of this present study were to determine return of some forage legume cultivars which were conducted as a randomized complete block design with three replications in research farms of Mazandaran and Lorestan provinces in 2018 and 2019. In this research forage legumes including four cultivars of faba bean, three cultivars of vetch, two cultivars of fodder green pea, and grass pea cultivar. In order to estimate profitability indexes was used partial budgeting technique, gross income, net income, benefit-cost ratio and the percentage of sales return in crop production. Results showed that, in Mazandaran province, the means of net income of the fresh forage production of faba bean (Shadan cultivar), benefit cost ratio and sale return was estimated 295.5 Iranian million rials/ha, 18.7 unit and 94.7 percent, respectively and in Lorestan province, the means of net income of the fresh forage production of fodder green pea, benefit cost ratio and sale return was estimated 277.95 Iranian million rials/ha, 10.2 unit and 90 percent, respectively. Therefore, in Mazandaran and Lorestan provinces, Shadan bean cultivar and fodder green pea of local cultivar were recommended as economic products.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Varieties
  • profitability
  • forage
  • yield