اثر بستر بذر دروغین و کاربرد کود آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و علف‌های‌هرز نخود دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.34785/J020.2022.015

چکیده

به‌منظور بررسی اثر بستر کاشت و تأثیر کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه نخود و علف‌های‌هرز، آزمایشی به ‌صورت کرت‌های خرد شده درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی چرداول در سال 97-1396 اجرا گردید. تیمارها شامل بستر کاشت رایج منطقه و بستر کشت دروغین به ‌عنوان کرت‌های اصلی و تغذیه گیاه نخود در چهار سطح (عدم مصرف کود، کاربرد کود حیوانی، کود هوموس و کود کمپوست هر یک به میزان 10 تن در هکتار) به ‌عنوان کرت‌های فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان داد اثر تیمار نوع بستر کشت بر صفات عملکرد کل و دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع گیاه معنی‌دار بود. همچنین نوع کود آلی مصرفی بر صفات عملکرد کل و دانه، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن دانه و ارتفاع بوته اثر معنی‌دار داشت. برهمکنش بستر بذر و نوع کود آلی مصرفی بر عملکرد کل در سطح 5% و بر تعداد غلاف در بوته نخود در سطح 1% معنی‌دار بود. بیشترین تعداد دانه در غلاف، بیشترین وزن دانه و بالاترین عملکرد دانه نخود به ترتیب با 1 دانه در غلاف، 36 گرم و 720 کیلوگرم در هکتار در تیمار کاربرد کود کمپوست حاصل شد. تراکم کل علف‌هرز در مزرعه نخود دیم در شرایط بستر کشت دروغین تا 10%کمتر بود. بستر کشت دروغین به خوبی قادر به کنترل علف­های هرز مزرعه نخود دیم بوده و بهترین کود آلی در شرایط دیم از لحاظ مدیریت علف هرز و بهبود عملکرد نخود، کود کمپوست بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of false seedbed and application of organic fertilizer on yield, yield components and biomass of weeds in dryland chickpea

نویسندگان [English]

  • Rasoul Zargooshifar 1
  • Ehsan Zeidali 2
  • Yaser Alizadeh 2
1 MSc. graduate, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, Agriculture faculty, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of seed bed and organic fertilizers on the yield and yield components of chickpea and weeds, an experiment was conducted in the form of complete randomized designs with 3 replications in Chardavol Agricultural Research Station in 2019. Treatments include the usual bed and false seed bed as main plots and chickpea plant feeding at four levels (no fertilizer application, animal manure, humus fertilizer, and compost at a rate of 10 t/ha) as sub-plots. The results showed that the effect of cultivation types treatment on yield and seed, number of seeds per pod, number of pods per plant, and plant height was significant. Also, organic fertilizers had a significant effect on grain yield, number of seeds per pod, number of pods per plant, grain weight, and plant height. The interaction between seed bed and organic fertilizers was significant on yield at 5% level and on the number of pods per plant at 1% level. The highest number of seeds per pod, maximum grain weight, and highest grain yield of chickpea are obtained with 1 seed per pod, 36 g and 720 g in compost fertilizer treatment, respectively. The total weed density in the dryland chickpea field was up to 10% lower under false seed bed treatment. False seed bed was well able to control the weeds of dryland chickpea and the best fertilizer in terms of weed management and improving chickpea yield was compost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weed density
  • biological yield
  • organic fertilizers
  • compost fertilizer