تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود(Cicer arientinum L.) در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.34785/J020.2022.017

چکیده

به منظور بررسی اثر سالیسلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم استان کرمانشاه، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1398 در مزرعه مرکز جهاد کشاورزی حمیل از توابع شهرستان اسلام آبادغرب اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح محلول پاشی سالیسلیک اسید قبل از گلدهی (بدون مصرف، نیم میلی مولار و یک میلی مولار) بعنوان سطوح اصلی و کود بیولوژیک در چهار سطح (شاهد، فسفات بارور 2، پتابارور2 و پتابارور2 + فسفات بارور 2) و چهار رقم نخود ( عادل، منصور، آزکان و گوکسو) در سطوح فرعی بودند. نتایج نشان داد سالیسلیک اسید و کودهای زیستی و اثر متقابل آنها تاثیر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه داشتند. ارقام نیز به جز شاخص برداشت در کلیه صفات اختلاف معنی داری داشتند. اثر متقابل سه گانه سالیسلیک اسید، کودهای زیستی و رقم نیز صفات تعداد غلاف پوک، تعداد غلاف دو بذری، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت را تحت تاثیر قرار دادند. بالاترین عملکرد دانه (2499 کیلوگرم در هکتار) در رقم عادل با کاربرد اسیدسالیسیلیک یک میلی مولار و مصرف توام فسفات بارور۲ + پتابارور2 و کمترین عملکرد دانه (67/614 کیلوگرم در هکتار) در رقم گوکسو و اسید سالیسیلیک نیم میلی مولار و  عدم کاربرد کود زیستی بدست آمد که با حداکثر عملکرد دانه به دست آمده 75 درصد اختلاف داشت. بنابراین استفاده از سالیسلیک اسید و تلقیح بذور با کودهای زیستی موجب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of foliar application of salicylic acid and biofertilizers on yield and yield components of chickpea cultivars (Cicer arientinum L.) in dryland conditions

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Shirui 1
  • Ali Hatami 2
  • Ehsan Zeidali 2
  • Yasser Alizadeh 2
1 Ph.D. Student, Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
2 Assistant Professor, Department of Agriculture and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of salicylic acid and biofertilizers on yield and yield components of four chickpea cultivars in dryland conditions of Kermanshah province, an experiment in the form of split-plot factorial based on randomized complete blocks in three replications in 2019 at Hamil Agricultural Jihad Center farm Islamabad-e-Gharb city was implemented. Experimental treatments include three levels of foliar application of salicylic acid before flowering (no consumption, 0.5 mM, and 1 mM) as main plots, biofertilizer at four levels (control, Phosphate barvar 2, Pota barvar 2, and Pota barvar 2 + Phosphate barvar 2) and four chickpea cultivars (Adel, Mansour, Azkan, and Goksu) as in sub-plots. The results showed that salicylic acid and biofertilizers and their interactions had a significant effect on grain yield and yield components. Cultivars were significantly different in all traits except the harvest index. The triple interaction of salicylic acid, biofertilizers, and cultivars also affected the number of empty pods, number of bi-seed pods, biological and grain yield, and harvest index. The highest grain yield (2499 kg/ha) belonged to Adel cultivar with 1 mM salicylic acid and combined application of Phosphate barvar 2 + Pota barvar 2 and the lowest grain yield (614.67 kg/ha) belonged to the Goksu cultivar and 0.5 mM salicylic acid and non-application of biofertilizer. The lowest grain yield was 75% lower than the maximum grain yield obtained. Therefore, the use of salicylic acid and seed inoculation with biofertilizers increased yield and yield components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pota barvar 2
  • pod number
  • harvest index
  • Phosphate barvar 2