تاثیرکودهای شیمیایی و دامی برعملکردکمی وکیفی توتون (Nicotiana tabacum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران، کرج، ایران

3 محقق، مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش، بهشهر، ایران

10.34785/J020.2022.018

چکیده

به‌‌منظور مطالـعه تأثیر کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد کمی و کـیفی توتون‌ رقم K326، آزمایشی در سال ‎زراعی 1395 در روستای تقر تپه (استان گلستان) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 5 تیمار شامل: کود شیمیایی (100درصد)، کود دامی (در دو سطح 10 و 20 تن در هکتار)، تلفیق کودهای شیمیایی و دامی (10 تن کود دامی +50 درصد کود شیمیایی) و عدم کود دهی (بدون مصرف کود دامی و شیمیائی) در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. در طول دوره رشد و قبل از برداشت، ارزیابی‌های لازم روی صفات طول برگ، عرض برگ، شاخص کلروفیل برگ (spad)، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، درصد نیکوتین برگ، متوسط قیمت و درآمد ناخالص در هکتار به ‏عمل آمد. نتایج داده‌ها نشان داد که صفات مورد بررسی به جز شاخص کلروفیل، متوسط قیمت و درصد نیکوتین برگ در بقیه صفات مانند صفات طول و عرض برگ، وزن تر و خشک برگ و درآمد ناخالص در هکتار از نظر آماری تفاوت معنی‌دار داشتند. همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین طول برگ (2/63 سانتی‏متر)، عرض برگ (5/32 سانتی‏متر)، وزن تر برگ (35851 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد برگ خشک (6343 کیلوگرم در هکتار) و درآمد ناخالص (508550072 ریال) از تیمار تلفیقی 10 تن کود دامی + 50 درصد کود شیمیایی به‏دست آمد. بنابراین، یافته های این پژوهش نشان داد که امکان کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و دامی بدون کاهش معنی­دار عملکرد برگ توتون و عدم تخریب زیست محیط در نظام کشاورزی پایدار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of chemical fertilizer and farmyard manure on quantitative and qualitative yield of tobacco (Nicotiana tabacum)

نویسندگان [English]

  • Nasser Majnoun Hosseini 1
  • Mohammad Taghi Ghafari 2
  • Reza Alinezhad 3
1 Professor, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 MSc. graduate, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Researcher, Tirtash Tobacco Research and Education Center, Behshahr, Iran
چکیده [English]

To study the effect of chemical and manure fertilizers on the yield of tobacco, cultivar K326, an experiment was conducted in Taqar Tappeh village (Golestan province) in 2016 in a randomized complete block design with four replications. Treatments including chemical fertilizer (100%), livestock manure (at two levels of 10 and 20 t/ha), the combination of chemical and manure fertilizers (10 t/ha of manure + 50% chemical fertilizer), and no fertilization (control) During the growing period and before harvest, necessary evaluations were performed on leaf length, leaf width, leaf chlorophyll index (spad), leaf fresh weight, leaf dry weight, leaf nicotine percentage, average price and gross income per hectare. The results showed that except for chlorophyll index, mean price and leaf nicotine percentage, other traits such as leaf length and width, fresh and dry leaf weight and gross yield per hectare were statistically significant. Comparison of means also showed that the highest leaf length (63.2 cm), leaf width (32.5 cm), leaf fresh weight (35851 kg/ha.), dry leaf yield (6343 kg/ha.) and gross income (508550072 Rials) was obtained from the combined treatment of 10 t/ha of manure + 50% chemical fertilizer. Therefore, the findings of this study showed that there is a possibility of combined application of chemical and livestock fertilizers without a significant reduction in tobacco leaf yield and no environmental degradation consequential in a sustainable agricultural system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flue-cured tobacco
  • sustainable agriculture
  • leaf length and width
  • leaf chlorophyll