اثر عصاره آبی دود حاصل از سوختن گیاه بابونه کبیر(Tanacetum parthenium) بر شاخص‌های جوانه‌زنی و پس از جوانه‌زنی سه گونه گیاه دارویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.34785/J020.2022.019

چکیده

 دود حاصل از سوختن گیاه به عنوان یکی از مواد افزایش دهنده جوانه‌زنی بذر، شکننده خواب بذر وتحریک­کننده رشد گیاهچه شناخته شده است. در این تحقیق اثر عصاره آبی دود گیاه بابونه کبیر (Tanacetum parthenium) بر پارامترهای جوانه‌زنی و پس از جوانه‌زنی سه گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum)، خارمریم (Silybum marianum) و قدومه (Alyssum sp.) مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های مختلف عصاره آبی دود گیاه بابونه (1:500، 1:100، 1:10 و 1:0) به همراه شاهد آب مقطر در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در دو شرایط آزمایشگاهی و گلخانه­ای استفاده گردید. غلظت‌های مختلف عصاره آبی دود، اثر متفاوتی بر صفات جوانه‌زنی در سه گونه‌ گیاهی نشان دادند. غلظت 1:500 بیشترین تأثیر را بر اکثر صفات جوانه‌زنی در گیاه زیره سبز نشان داد. در گیاه خارمریم صفات طول ریشهچه، وزن­تر گیاهچه، درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی و ضریب جوانهزنی با غلظت­های بالای عصاره آبی دود (1:10 و 1) میانگین بیشتری از خود نشان دادند در حالی که در گیاه قدومه غلظت‌های پایین عصاره آبی دود (1:500 و 1:100) نسبت به غلظت‌های بالا میانگین بیشتری برای اکثر صفات مورد بررسی نشان دادند. عصاره آبی دود گیاه بابونه تاثیر مثبت معنی­داری بر شاخصهای جوانه‌زنی و پس از جوانه زنی سه گونه دارویی مورد بررسی نشان داد و با توجه به نتایج به دست آمده می­توان این عصاره را برای بهبود صفات مربوط به جوانه‌زنی در گونه‌های دارویی دیگری که دارای مشکل جوانه‌زنی هستند،  آزمون کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of aqueous smoke extract derived from burning of Tanacetum parthenium on germination and post germination parameters of three medicinal plant species

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Abdollahi
  • Sayyed Saeed Moosavi
Associate Professor, Agronomy and Plant Breeding Department, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Smoke from burning vegetation is widely recognized as a germination cue, dormancy breaking agent and seedling growth stimulator. In this study, the effect of different concentrations of smoke extract derived from burning the leaf material of Tanacetum parthenium on germination and post germination parameters of three medicinal species of Cuminum cyminum, Silybum marianum and Alyssum was investigated. Different concentrations of T. parthenium derived smoke extract (1:500, 1:100, 1:10 and 1) with control distilled water as a factorial design based on completely randomized design with three replications were used under both laboratory (for three medicinal plants) and greenhouse conditions (for C. cyminum). Different concentrations of aqueous smoke extract showed different effects on germination parameters in three medicinal species. The concentration of 1:500 was the most effective concentration for majority of germination parameters in C. cyminum. Root length, seedling fresh weight, germination percentage, germination speed and germination coefficient of S. marianum showed the highest means with high concentrations of smoke extract (1:10 and 1). In Alyssum, the means for majority of parameters were higher in low concentrations of smoke extract (1:100 and 1:500) compared to higher concentrations of smoke extract. Aqueous smoke extract derived from burning T. parthenium showed significant positive effects on germination parameters of three medicinal plant species. Based on these findings, we can use this extract to improve the germination parameters for other medicinal plant species that have problems with germination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Germination
  • Silybum marianum
  • Cuminum Cyminum
  • Plant-derived Smoke Extract
  • Alyssum