استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثرات اختلاط متری‌بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین در کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استاد، گروه علوم محیطی و گیاهی، دانشگاه کپنهاگ، کپنهاگ، دانمارک

4 دانشیار، گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

10.34785/J020.2022.013

چکیده

یکی از مؤثرترین روش­ها برای جلوگیری و به تأخیر انداختن بروز مقاومت به علف­کش­ها و  افزایش طیف کنترلی علف­های­هرز، اختلاط علف­کش­ها می­باشد. به منظور بررسی تأثیر اختلاط علف­کش­های متری­بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در اردبیل در سال 1398 انجام شد. در اختلاط متری­بوزین با هالوسولفورون، علف­کش متری­بوزین با دزهای 93/10، 87/21، 75/43، 5/87، 175، 350 و 700 گرم ماده مؤثره در هکتار و هالوسولفورون با دزهای 78/0، 562/1، 125/3، 25/6، 5/12، 25 و 50 گرم ماده مؤثره در هکتار در نسبت­های اختلاط (0:100)، (2:98)، (7:93)، (18:82) و (100:0) درصد در سه تکرار استفاده شد. در اختلاط متری­بوزین با فلومیوکسازین، علف­کش متری­بوزین با دزهای 93/10، 87/21، 75/43، 5/87، 175، 350 و 700 گرم ماده مؤثره در هکتار و فلومیوکسازین با دزهای  97/0، 95/1، 9/3، 81/7، 62/15، 25/31 و 5/62 گرم ماده مؤثره در هکتار در نسبت­های اختلاط (0:100)، (3:97)، (8:92)، (21:79) و (100:0) درصد در سه تکرار بکار برده شد. آزمایش در دو مرحله­ی پیش­رویشی (هفت روز پس از کاشت سیب­زمینی) و پس­رویشی (مرحله­ی سبز شدن 75 درصد سیب­زمینی، 35 روز پس از کاشت) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقادیر  ED50و  ED90نشان داد که نسبت اختلاط (100:0) درصد متری­بوزین با هالوسولفورون و متری­بوزین با فلومیوکسازین در مرحله­ی پیش­رویشی بیشترین تأثیر را در کاهش وزن خشک کل علف­های­هرز پیچک صحرایی و چسبک داشت. منحنی­های هم اثر نشان داد که بر همکنش اختلاط متری­بوزین با هالوسولفورون و متری­بوزین با فلومیوکسازین، با استفاده از مدل افزایش غلظت، بصورت همکاهی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of dose-effect curves for studying mixing effects of metribuzin with halosulfurom and flumioxazin on potato weed control

نویسندگان [English]

  • Elham Samadi Kalkhoran 1
  • Mohammad Taghi Alebrahim 2
  • HamidReza Mohammaddoust Chaman Abad 2
  • Jens Carl Streibig 3
  • Akbar Ghavidel 4
1 Ph.D. graduate, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Professor, Department of Plant and Environmental Science, Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
4 Associated Professor, Department of Soil Science and Engineering, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The most effective tool to prevent and delay resistance to herbicides, and increase weed control spectrum is herbicide tank mixtures. In order to evaluate the effects of binary mixtures of metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin on potato weeds, a field experiments was conducted in factorial experiments in a randomized complete block design in Ardabil in 2019 .The doses of metribuzin were 10.93, 21.87, 43.75, 87.5, 175, 350 and 700 g ai. ha-1 and halosulfuron doses were 0.78, 1.562, 3.125, 6.25, 12.5, 25 and 50 g ai. ha-1. The metribuzin:halosulfuron uses (100:0), (98:2), (93:7), (82:18) and (0:100)% mixture ratios with three replications. On the other hand, the doses of metribuzin were 10.93, 21.87, 43.75, 87.5, 175, 350 and 700 g ai. ha-1 and flumioxazin were 0.97, 1.95, 3.9, 7.81, 15.62, 31.25 and 62.5 g ai. ha-1. The metribuzin:f1umioxazin mixtures ratios were (100:0), (97:3),  (92:8), (79:21) and (0:100)% with three replications. The experiments were carried out on two-time levels: pre-emergence (7 days after planting) and post-emergence (75% potato emergence, 35 days after planting). The ED50 and ED90 values indicated (0:100)% metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin had the most effective treatment on total weed, convolvulus arvensis and setaria viridis biomass. Dose-effect curves demonstrated metribuzin:halosulfuron and metribuzin:flumioxazin followed an antagonistic effect based on the additive dose model (ADM) reference model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antagonism
  • herbicides mixtures
  • chemical control
  • log-logistic