تاثیر کود نیتروژن بر کنترل علفهای هرز و عملکرد برخی ارقام گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق، سازمان جهاد کشاورزی فارس، شیراز، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان،سنندج، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، گروه زراعت و اصلاح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی واکنش گندم در برابر علف‌های هرز تحت تاثیر دو فاکتور رقم و نحوه مصرف کود، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1400-1399 انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل رقم گندم در 4 سطح شامل آتیلا- سیروان – چمران 2 و شیرودی، فاکتور دوم، روش مصرف کود نیتروژن در سه سطح 1 - به صورت دستپاش همراه با کاشت به مقدار30 گرم در هر متر مربع2 - پخش به صورت نواری همراه باکاشت به مقدار 30 گرم در هر متر مربع و3- پخش کود به صورت سرک می باشد. یک تیمار شاهد بدون علف هرز نیز در نظر گرفته شد. از کود اوره 46% به عنوان منبع نیتروژن در این آزمایش استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین وزن خشک علف‌های هرز با 74/10گرم از روش مصرف کود به صورت سراسری به دست آمد و کمترین وزن خشک علف‌های هرز با 53/5 گرم از روش مصرف کود به صورت سرک به دست آمد. بیشترین وزن خشک علف‌های هرز مربوط به رقم سیروان و پخش کود به صورت سراسری در هنگام کاشت بود و کمترین وزن خشک علف‌های هرز مربوط به ارقام شیرودی و چمران 2به همراه مصرف کود به صورت سرک بود. ارقام سیروان و چمران 2 در رقابت با علف‌های هرز ضعیف‌تر از ارقام دیگر بوده و تراکم و وزن خشک در مراحل مختلف نمونه‌برداری در این ارقام بالاتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of nitrogen fertilizer on weed control and yield of some wheat cultivars

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Ghassam 1
  • Sirwan Babaei 2
  • Amin Asvar 3
1 Researcher, Agricultural Organization of Fars, Shiraz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 M.Sc. graduate, Department of Agronomy and Plant Breeding, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
چکیده [English]

In order to study the competitive ability of wheat against weeds as affected by cultivar and nitrogen fertilizer application method, an experiment was conducted under farm condition in 2015-2016. The experiment design was factorial arranged in RCBD with three replications. The treatments were: A factor included wheat cultivars(Atilla, Sirwan, Chamran2, Shiroodi and Atilla weed polluted as control), B factor included nitrogen fertilizer application method included (broadcasting, strip application and split application). Urea fertilizer was used as Nitrogen source. Results showed that the highest weed dry weight (10.74g) obtained from broadcast application of fertilizer and the lowest weed dry weight (5.53g) obtained from split application of fertilizer. The highest dry weight of weeds belonged to Sirwan cultivar and broadcast application of fertilizer and The lowest dry weight of weeds belonged to Chamran 2 and Shiroodi cultivars and split application of fertilizer. competitive ability of Sirwan and Chamran 2 cultivars against weeds , was less than other cultivars and density and dry weight of weeds was more in different stages of sampling. The highest yield belonged to split application method and the lowest yield belonged to broadcasting method of fertilizer application.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • dry weight
  • yield
  • Competition
  • weed management