بررسی خصوصیات مورفولوژیک و اسانس پونه (.Mentha longifolia L) در رویشگاه‌های مختلف جنوب استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 دانشیار، گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، رفسنجان، ایران

چکیده

پونه (Mentha longifolia L.) یک گیاه دارویی بسیار ارزشمند در گستره وسیعی از منابع طبیعی ایران می‌باشد. این تحقیق به منظور بررسی خصوصیات مورفولوژیکی و اسانس پونه در رویشگاه های طبیعی جنوب استان کرمان به‌صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. رویشگاه‌های مورد ارزیابی شامل دهبکری، مرغک، ساردوئیه، اسفندقه، دلفارد و جیرفت بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان pH، EC، منیزیم، کلسیم، نیتروژن و پتاسیم در رویشگاه اسفندقه و بیشترین میزان فسفر، ماده آلی و ارتفاع گیاه در رویشگاه دهبکری مشاهده شد. همچنین میزان وزن تر و خشک بوته در گیاهان رویشگاه جیرفت از سایر رویشگاه های مورد بررسی بالاتر بود و بیشترین میزان تعداد شاخه فرعی و تعداد برگ مربوط به رویشگاه دلفارد بود. بیشترین درصد اسانس در رویشگاه دلفارد مشاهده شد و رویشگاه‌های دهبکری و مرغک کمترین درصد اسانس را دارا بودند. به‌طور‌کلی مشخص شد که خصوصیات موفولوژیک و میزان اسانس گیاه دارویی پونه در رویشگاه های مرتفع‌تر کاهش نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of morphological characteristics and essential oil of horsemint (Mentha longifolia L.) in different habitats of South Kerman province

نویسندگان [English]

  • Ali Amiri 1
  • batool mahdavi 2
1 MSc. graduate, Department of Genetic and Crop Production, Agriculture College, Vali-e-Asr University of Rafsanjan. Rafsanjan, Iran
2 Associate Professor, Department of Genetics and Crop Production, Agriculture College, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran
چکیده [English]

Horsemint (Mentha longifolia L.) is a valuable medicinal plant in a wide range of natural resources in Iran. In this research morphological characteristics and essential oil percentage of horsemint in different habitats of South Kerman province was investigated. Data were analyzed using a completely randomized design with four replications. The evaluated habitats included Dehbakari, Marghak, Sarduiyeh, Esfandagheh, Delfard and Jiroft. The results indicated that the highest pH, EC, magnesium, nitrogen and potassium was recorded in Esfandagheh. The highest phosphorus, organic matter and plant height was obtained in Dehbakari. Also, the fresh and dry weight of plants in Jiroft was higher than other investigated habitats. The highest number of sub-branches and number of leaves was related to Delfard habitat. The highest essential oil percentage was obtained in Delfard. Dehbakari and Marghak habitat had the lowest essential oil percentage. Therefore, suggested that with increasing altitude, morphological characteristics and essential oil percentage of horsemint decreased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Altitude
  • horsemint
  • medicinal plant
  • soil properties