تغییرات الگوی بیان برخی ژ‌ن‌ها در پاسخ به آلودگی سپتوریا در گندم نان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

یکی از مهمترین بیماری‌هایی که باعث ایجاد خسارت در گندم می‌شود بیماری سپتوریای برگی گندم است. این بیماری چالشی جدی و مداوم، برای تولید گندم در مناطق معتدل در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. اساسی‌ترین استراتژی برای کنترل این بیماری، یافتن منابع مقاوم و توسعه کشت ارقام مقاوم است. مطالعات انجام شده در سال‌های اخیر به بررسی نقش و میزان بیان برخی ژن‌های دخیل در فرایند مقاومت به بیماری پرداخته است و روشنگر نقاط ضعف و قوت گیاه و بیمارگر در مسیر بیماری است. در تحقیق حاضر، به منظور تکمیل این تحقیقات و در تایید بیان افتراقی برخی از ژن‌های جداسازی شده، الگوی بیان ژن‌های استولاکتات سنتاز، کالنکسین و GDP- مانوز 3 و 5 اپیمراز با روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز کمی در زمان واقعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. پس از آلوده‌سازی لاین مقاوم (شماره 10) و رقم حساس گندم (تجن) با قارچ عامل بیماری، بیان ژن‌های مورد نظر در فواصل زمانی قبل از مایه زنی به عنوان کنترل، شش و 12ساعت، یک، دو، سه، چهار، پنج و هفت روز پس از مایه‌‌زنی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده ضمن تایید نتایج حاصل از cDNA-AFLP، نشان داد که هر سه ژن نقش مهمی در القا واکنش مقاومت به بیماری سپتوریا از طریق تولید اسید آسکوربیک به عنوان یک آنتی اکسیدان در حذف ROSها، حفظ هموستاری اسیدهای آمینه و کنترل تاخوردگی صحیح پروتئین ها برعهده دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Expression profile changes of some genes in response to Septoria infection in bread wheat

نویسندگان [English]

  • S. Sanaz Ramezanpour 1
  • Hassan Soltanloo 1
  • Sahar Sadat Hosseini 2
  • Lali Gholizadeh 3
1 Associate Professor, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Ph.D. Student,, Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 MSc. graduate. , Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Wheat is one of the most important crops, accounting for about 16% of arable land. One of the most important diseases that cause damage to wheat is Septoria tritici. The disease is a serious and ongoing challenge to wheat production in temperate regions around the world. The most basic strategy to control this disease is to find resistant genotypes and develop cultivation of them. In recent years, studies have evaluated the role and expression of some genes involved in the disease resistance process and have clarified the strengths and weaknesses of the plant and the pathogen in the path of the disease. In the present study, to confirm the differential expression of some isolated genes (from the cDNA-AFLP project), the expression pattern of Acetolactate synthase, calnexin, and GDP-mannose 3 and 5 epimerase genes were evaluated by quantitative real-time polymerase chain reaction. After infection of a resistant line (No. 10) and a susceptible wheat cultivar (Tajan) with the fungus, expression of the studied genes was measured at 9-time points (before inoculation as control, six and 12 hours, one, two, three, four, five and seven days after inoculation). The results, while confirming the results of cDNA-AFLP, showed that all three genes play an important role in inducing the resistance reaction to Septoria disease through the production of ascorbic acid as an antioxidant in removing ROS, maintaining amino acid homeostasis and controlling correct folding of proteins are responsible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Acetolactate synthetase (ALS)
  • GDP-mannose 3
  • 5 epimerase
  • Calnexin