دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 6، اسفند 1402، صفحه 157-306 

مقاله پژوهشی

تغییرات الگوی بیان برخی ژ‌ن‌ها در پاسخ به آلودگی سپتوریا در گندم نان

صفحه 157-166

10.22034/plant.2023.139494.1072

سیده ساناز رمضانپور؛ حسن سلطانلو؛ سحر سادات حسینی؛ لیلی قلی زاده