تاثیر خشکی و‎ ‎نیتروژن بر خصوصیات اسانس بذر شوید (‏Anethum graveolens L.‎‏)‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

2 استاد، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

3 دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

خشکی و کمبود ازت از مهمترین تنش‌های غیر‌زیستی در کشاورزی می‌باشند. ایران از جمله کشورهایی است که در ‏کمربند خشکی زمین واقع شده است و بیشتر نقاط کشور در مناطق خشک و ‏نیمه خشک قرار گرفته و دارای منابع آبی ‏محدودی است. نیتروژن ‏مهمترین عنصرمعدنی است که در رشد گیاه و مصرف بهینه آب، تاثیرگذار است‎.‎‏ به منظور مطالعه ‏تاثیر خشکی و نیتروژن بر خصوصیات کیفی دانه شوید، مطالعه‌ای مزرعه‌ای بصورت آزمایش کرت‌های خرد شده (اسپلیت ‏پلات) در مزرعه آموزشی‌پژوهشی دانشگاه رازی در سال 1392 اجرا گردید. کرت اصلی (دور آبیاری) شامل سه سطح، دور ‏آبیاری‎ ‎‏4، 6 و 8 روز بود و کرت فرعی (کود اوره) شامل چهار سطح 0، 100، 200 و 300 کیلوگرم اوره در هکتار بود. نتایج ‏نشان داد که دور آبیاری طولانی مدت به همراه مصرف بالاترین مقدار ازت حداکثر محتوا و عملکرد اسانس تولیدی را داشت. ‏درحالیکه دور آبیاری 4 روزه به همراه مصرف مقادیر بالای ازت حداکثر درصد آلفافلاندرن تولیدی را داشت. ترانس دهیدروژن ‏و لیمونن تحت تاثیر دور آبیاری و ازت قرار نگرفتند. بنظر می‎‌‎آید شوید گیاهی کم توقع از نظر آب باشد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of drought and nitrogen on essence traits in dill seed

نویسندگان [English]

  • Manoochehr Amiri 1
  • Siroos Mansoorifar 2
  • Kamal Sadat Asilan 2
  • Hassan Heidari 3
1 M. Sc. Graduated, Payame Noor University, Karaj, Iran
2 Professor, Payame Noor University, Karaj, Iran
3 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agricultural Science and Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Drought‏ ‏and nitrogen deficit are the most important abiotic stresses in agriculture. Iran is one of the countries ‎located in the arid belt of the earth, and most parts of Iran are located in arid and semi-arid areas and have ‎limited water resources. In order to study of effect of drought and nitrogen on dill seed quality traits, a field ‎experiment was conducted as split plot design at research farm in Razi University in 2013. Main plot (irrigation ‎interval) included three levels; irrigation interval of 4, 6 and 8-day and split plot (urea fertilizer) included four ‎levels; 0, 100, 200 and 300 kg ha-1. Results showed that irrigation interval of 8-day with the highest rate of ‎nitrogen produced the highest essence content‏ ‏and yield. While irrigation interval of 4-day with application of ‎highest rates of nitrogen produced the highest α-Phellandrene percentage. Trans- Dihydrogen and Limonene ‎were not affected by nitrogen rate and irrigation interval. It seems that dill is a plant with low water requirement. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen
  • secondary metabolite
  • water deficit