تاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی در مراحل رشدی مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه لوبیا سفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، معاونت سرارود، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،کرمانشاه، ایرا ن

2 محقق، مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بروجرد، ایران

10.22034/plant.2024.140463.1080

چکیده

به‌منظور بررسی اثر محلول‌پاشی کود عناصر ریز مغذی در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه لوبیا سفید (رقم الماس) پژوهشی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 16 تیمار و سه تکرار طی سال‌های 1395و 1396 در پردیس تحقیقات، آموزش و منابع طبیعی کشاورزی بروجرد انجام شد. تیمارها شامل: شاهد، مراحل قبل از گل‌دهی، گل‌دهی، غلاف‌دهی، پر شدن دانه ، قبل از گل‌دهی + گل‌دهی، قبل از گل‌دهی + غلاف‌دهی، قبل از گل‌دهی + پر شدن دانه، گل‌دهی + غلاف‌دهی، گل‌دهی + پر شدن دانه، غلاف‌دهی+ پر شدن دانه، قبل از گلدهی+ گلدهی+ غلاف‌دهی، قبل از گلدهی+ گلدهی+ پر شدن دانه، گلدهی+ غلاف‌دهی+ پر شدن دانه، قبل از گل‌دهی + غلاف‌دهی+ پر شدن دانه، قبل از گل‌دهی + گل‌دهی + غلاف‌دهی+ پر شدن دانه بودند. نتایج نشان داد بیشترین عملکرد دانه ( 5354 کیلوگرم در هکتار) مربوط به محلول پاشی در سه مرحله قبل از گل‌دهی، گل‌دهی و پر شدن دانه در سال دوم بود. کمترین مقدار عملکرد (3902 کیلو گرم در هکتار) نیز به تیمار شاهد در سال اول اختصاص داشت.بیشترین میزان آهنو روی دانه از محلول پاشی سه مرحله ای، در زمان های قبل از گل دهی،زمان گلدهی و زمان پر شدن دانه به ترتیب با مقادیر112 و روی 39 میلی گرم بر کیلوگرم در دانه بدست آمد.بنابراین محلول پاشی در سه مرحله قبل از گلدهی، مرحله گلدهی و مرحله و پر شدن دانهتوصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of micronutrient elements in different growth stages on the yield and quality of white bean seeds

نویسندگان [English]

  • Mokhtar Dashadi 1
  • Mohammad hasan Kooshki 2
1 Assistant Professor, Dryland Agricultural Research Institute, Sararood Branch,, Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO), kermanshah, Iran.
2 Agriculture Research, Education and Natural Resources Center, Lorestan, Province, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Boroujerd, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of foliar application of micronutrient fertilizers at different phenological stages on the yield and quality of white bean seed (Almas cultivar)an experiment was carried out in twoconsecutive years (2016-2017). The experiment was done as arandomized complete block design with 16 treatments andthree replications in the Agriculture Research, Education and Natural Resources Campus of Boroujerd. Treatments included control(c), pre-flowering(G1), flowering(G2), pod stage(G3) , seed hardening stage(G4),) G1+ G2),) G1+ G3), (G1+ G4),( G2+ G3),( G2+ G4),( G3+ G4),( G1+ G2+ G3),( G1+ G2+ G4),( G2+ G3+ G4),( G1+ G3+ G4),( G1+ G2+ G3+ G4). The results showed that the highest grain yield (5354kg.ha-1) belonged tothe foliar application in three stages of before flowering, flowering and seed filing in the second year .Thelowest grain yield (3902kg.ha-1)obtaibed from the control treatment in the first year. the highest amount of iron and zinc belonged to the foliar application in three stagesof before flowering, flowering, and seed filling. The highest seed amount of iron and zinc was 112 and 39 mg.kg-1, respectively. Therefore, in order to achieve optimum grain yield, foliar application should be carried out in three stages of pre-flowering, flowering and seed filling stages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Yield components
  • micronutrients
  • seed yield
  • white bean
  • foliar application