اثر اسید هیومیک بر خصوصیات کمی گیاهان دارویی کشتوک و کاسنی در سیستم هواکشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 استادیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

3 استادیار، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

10.22034/plant.2024.140991.1089

چکیده

در این پژوهش اثر محلول پاشی اسید هیومیک بر خصوصیات مورفولوژیک گیاهان دارویی کشتوک (Pergularia tomentosa L.) و کاسنی (Cichoirium intybus L.) در سیستم هواکشت بررسی شد. این سیستم روش بسیار مناسبی برای بررسی تاثیر عناصر غذایی و نیز بهبود رشد و نمو در گیاهان مختلف در شرایط کنترل شده محسوب می‌شود. تیمارهای آزمایشی شامل محلول‌پاشی با آب (شاهد)، اسید هیومیک (200، 400 و 600 میلی‌گرم در لیتر) بود. محلول‌پاشی در سه مرحله شامل 20، 40 و 60 روز پس از کشت بذرها در سیستم هواکشت انجام شد و پس از چهار ماه، صفات مورفولوژیک گیاهان مورد نظر اندازه‌گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تیمارهای مختلف روی صفات ارتفاع بوته، طول ریشه، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام‌ هوایی در هر دو گیاه کشتوک و کاسنی معنی‌دار بود. نتایج مقایسه میانگین در کشتوک نشان داد که استفاده از غلظت 600 میلی‌گرم اسید هیومیک، بیشترین مقادیر ارتفاع بوته، طول ریشه، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام‌ هوایی را به خود اختصاص داد و کمترین مقادیر صفات مذکور در تیمار شاهد مشاهده شد. در گیاه کاسنی نیز نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقادیر صفات ارتفاع بوته، طول ریشه، تعداد و سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و اندام‌ هوایی به ترتیب به بالاترین غلظت اسید هیومیک و تیمار شاهد تعلق داشت. می‌توان گفت کاربرد غلظت 600 میلی‌گرم اسید هیومیک در سیستم هواکشت می‌تواند سبب بهبود خصوصیات کمی گیاهان دارویی کشتوک و کاسنی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of humic acid on quantitative characteristics of pergularia and chicory in aeroponic system

نویسندگان [English]

  • Zahra Sepehri 1
  • Zahra Movahedi 2
  • Mahdi Ayyari 3
1 MSc. student, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
2 Assistant Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran
3 Assistant Professor, Department of Horticultural Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this research, the effects of foliar application of humic acid were evaluated on morphological traits of chicory (Cichoirium intybus L.) and pergularia (Pergularia tomentosa L.) in aeroponic system. Aeroponic system is a suitable method for investigating the effects of nutrient elements and optimizing growth of different plants in controlled conditions. The treatments were including control and 200, 400 and 600 mg/L humic acid. Foliar application of fertilizers was done at 20, 40 and 60 days after seed culture in aeroponic system. After 4 months, the morphological traits were measured. The results of ANOVA indicated that the effects of treatment were significant for plant height, root length, number and area of leaves, fresh and dry weights of the shoot and root in chicory and pergularia. The results in pergularia showed that 600 mg/L resulted in the highest plant height, root length, volume root, leaf number, dry and fresh weights of root and dry and fresh weights of shoot and the lowest of the mentioned traits were observed in the control. In the chicory, the results showed that the highest and lowest values of plant height, root length, volume root, leaf number, dry and fresh weights of root and dry and fresh weights of shoot belonged to the highest concentration of humic acid and the control treatment, respectively. It can be said that the use of a 600 mg/L of humic acid in the aeroponic system can improve the quantitative characteristics of the pergularia and chicory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeroponic system
  • foliar application
  • leaf area
  • plant height
  • soilless culture