بیان ژنهای پلی کتاید سنتاز در گیاه دارویی گل راعی (Hypericum perforatum L.) تحت تاثیر متیل جاسمونات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

10.22034/plant.2024.141075.1091

چکیده

گل راعی یک گیاه دارویی است که به دلیل خواص ضد افسردگی خود معروف است. هایپریسین و هیپرفورین دو ترکیب فعال از متابولیتهای ثانویه گل راعی هستند که دارای بیشترین ارزش دارویی می باشند. با توجه به اهمیت این ترکیبات در گل راعی، نیاز به افزایش تولید آنها با استفاده از فناوری های زیستی احساس می شود. برای این منظور و بعنوان مطالعات مقدماتی بیان دو ژن‌ کلیدی پلی‌کتاید سنتاز شامل HpPKS2 و HpPKS1 در مسیر بیوسنتزی هایپریسین مطالعه شد. الیسیتور متیل‌جاسمونات به عنوان القاگر بیان ژن در غلظت‌های صفر، 10 و 100میکرومولار در مرحله قبل از گلدهی مورد استفاده قرار گرفت. پس از اعمال تیمار، نمونه برداری از برگ و ساقه گیاهان در زمان‌های صفر، 12، 24 و 48 ساعت انجام شد. میزان بیان ژن‌ ها با روش RT-PCR نیمه کمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو ژن در اثر اعمال متیل جاسمونات در بافتهای برگ و ساقه افزایش بیان داشتند و در غلظتهای 10 و به ویژه 100 میکرومولار اختلاف با شاهد معنی دار بود. همچنین میزان بیان هر دو ژن HpPKS2 و HpPKS1 در سری زمانی صفر، 12، 24 و 48 ساعت پس از اسپری متیل جاسمونات درهر دو بافت روندی صعودی را نشان داد و در 48 ساعت عموما بیشترین افزایش بیان مشاهده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که هر دو ژن‌ کلیدی پلی‌کتاید سنتاز تحت تاثیر متیل‌جاسمونات القا و منجر به بیان بیشتر آنها می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of methyl jasmonate on expression patterns of polyketide synthase genes in Hypericum perforatum L.

نویسندگان [English]

  • Asad Maroufi 1
  • Batoul Rahimi 2
  • Mohammad Majdi 1
1 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 MSc. graduate, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

St. John's wort (Hypericum perforatum L.) is a medicinal plant that is well known for its anti-depressant properties. Hypericin and hyperforin are the two active compounds that have the greatest medicinal value. Considering the importance of these compounds, it is necessary to have solutions to increase their production through biotechnology. Therefore, as preliminary study the expression of two key polyketide synthase genes including HpPKS2 and HpPKS1 in hypericin biosynthetic pathway was studied. Methyl jasmonate was used as elicitor to stimulate gene expression in concentrations of 0, 10 and 100 micromolar before flowering stage. Leaves and stems samples were then collected at 0, 12, 24 and 48 hours after MeJA treatment. The expression level of genes was examined by semi-quantitative RT-PCR method. The results showed that the expression level of both HpPKS2 and HpPKS1 genes were increased in leaf and stem tissues due to the application of MeJA, and at the concentrations of 10 and especially 100 µm, there was a significant difference with the control (0 concentration). Moreover, the expression level of both genes showed a rising trend in the time series of 0, 12, 24 and 48 hours after spraying MeJA in both tissues, and generally the greatest increase in expression was observed at 48 hours. The results of this study showed that both polyketide synthase genes are induced under the influence of methyl jasmonate and lead to their higher expression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elicitor
  • gene expression
  • St. John's wort
  • biosynthetic pathway
  • hypericin