نویسنده = عادل سی و سه مرده
ارزیابی سرعت و مدت پر شدن دانه در ارقام گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.34785/J020.2022.016

هوشمند امجدی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده


سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 1-2

عادل سی و سه مرده


ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 23-32

هوشمند امجدی؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی