نویسنده = محسن جانمحمدی
بررسی گرافیکی ژنوتیپ‌های چاودار (.Secale cereale L) بر اساس عملکرد دانه و سایر ویژگی‌های ریخت شناسی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 163-172

10.34785/J020.2022.003

خدیجه نایبی آقبلاغ؛ ناصر صباغ نیا؛ محسن جانمحمدی


کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-68

سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده