نویسنده = ���������� ������������ ��������
تاثیرکودهای شیمیایی و دامی برعملکردکمی وکیفی توتون (Nicotiana tabacum)

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 85-92

10.34785/J020.2022.018

ناصر مجنون حسینی؛ محمد تقی غفاری؛ رضا علینژاد