کلیدواژه‌ها = وزن خشک
تاثیر کود نیتروژن بر کنترل علفهای هرز و عملکرد برخی ارقام گندم

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 121-132

10.22034/plant.2023.62820

محمدامین قسام؛ سیروان بابایی؛ امین اسوار


بررسی شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی سرد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 133-146

10.34785/J020.2022.120

حسین پورهادیان؛ نبی هداوند؛ مجید خلیلی؛ حسن کاظم اصلانی