کلیدواژه‌ها = تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
بررسی گرافیکی ژنوتیپ‌های چاودار (.Secale cereale L) بر اساس عملکرد دانه و سایر ویژگی‌های ریخت شناسی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 163-172

10.34785/J020.2022.003

خدیجه نایبی آقبلاغ؛ ناصر صباغ نیا؛ محسن جانمحمدی