کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی صفات گیاهچه ای ژنوتیپ های گندم در شرایط آلودگی به بیماری زنگ سیاه (Puccinia graminis f. sp. tritici)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/plant.2024.140541.1081

آرمین واحدرضائی؛ علی اصغری؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد؛ رامین روح پرور؛ اشکبوس امینی


برآورد معیار‌های انتخاب در ژنوتیپ‌های عدس (Lens Culinaris) تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22034/plant.2024.140969.1088

پیام پزشکپور؛ سهیلا افکار