دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-111 
4. کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

صفحه 53-68

سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده


7. بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

صفحه 105-117

اسعد معروفی؛ سعید احدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ عادل سی و سه مرده