دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 2، شهریور 1398، صفحه 1-117 
کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

صفحه 53-68

سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده


بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

صفحه 105-117

اسعد معروفی؛ سعید احدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ عادل سی و سه مرده