کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
بررسی اثر کم‌آبیاری و آبیاری بخشی ناحیه ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ماش (Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62942

نسرین رضایی؛ یاسر علیزاده؛ حمزه علی علیزاده؛ احسان اله زیدعلی


ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی برخی صفات در ژنوتیپ‎های کلزا تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62945

سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی؛ امین چله مال دزفول نژاد


ارزیابی سرعت و مدت پر شدن دانه در ارقام گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری تکمیلی

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 59-70

10.34785/J020.2022.016

هوشمند امجدی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده


ارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 19-34

زینب رحیمی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده


ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 23-32

هوشمند امجدی؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی