کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تحمل به سرما در برخی از ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای تحت شرایط آزمایشگاهی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-52

محسن سعیدی؛ مجید عبدلی؛ پروین الیاسی


3. بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 105-117

اسعد معروفی؛ سعید احدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ عادل سی و سه مرده