کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم‌های علوفه‌ای در استان های لرستان و مازندران

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 33-42

10.34785/J020.2022.014

هرمز اسدی؛ ویدا قطبی؛ محمد شاهوردی؛ رمضان سرپرست


تاثیر کود نیتروژن بر کنترل علفهای هرز و عملکرد برخی ارقام گندم

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 121-132

10.22034/plant.2023.62820

محمدامین قسام؛ سیروان بابایی؛ امین اسوار


تاثیر کود زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد برخی ارقام گندم و جو

دوره 3، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 275-290

10.34785/J020.2022.009

احمد فرید فرید؛ محمدصفر نوری؛ ذبیح الله فرخاری


بررسی شاخص‌های رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز در شرایط اقلیمی سرد

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 133-146

10.34785/J020.2022.120

حسین پورهادیان؛ نبی هداوند؛ مجید خلیلی؛ حسن کاظم اصلانی