دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثر کم‌آبیاری و آبیاری بخشی ناحیه ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ماش (Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62942

نسرین رضایی؛ یاسر علیزاده؛ حمزه علی علیزاده؛ احسان اله زیدعلی


ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای و شبدر برسیم در استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62943

هرمز اسدی؛ فرید گل زردی؛ محمد زمانیان


بررسی تأثیر عصاره ی خالص و نانوکپسوله شده علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با کیتوزان بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62944

محمدتقی آل ابراهیم؛ امیر حاج زاده؛ فاطمه احمدنیا؛ سلیم فرزانه


ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی برخی صفات در ژنوتیپ‎های کلزا تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62945

سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی؛ امین چله مال دزفول نژاد


ارزیابی چندساله مقاومت به زنگ قهوه‌ای در 192 ژنوتیپ گندم نان تحت شرایط مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/plant.2024.139913.1077

حمید رامرودی؛ محمدهادی پهلوانی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ آندرآس برنر؛ محسن ابراهیمی