دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مقاله پژوهشی

استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثرات اختلاط متری‌بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین در کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.34785/J020.2022.013

الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ جنز کارل استربیگ؛ اکبر قویدل


تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم‌های علوفه‌ای در استان های لرستان و مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.34785/J020.2022.014

هرمز اسدی؛ ویدا قطبی؛ محمد شاهوردی؛ رمضان سرپرست


اثر بستر بذر دروغین و کاربرد کود آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و علف‌های‌هرز نخود دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

10.34785/J020.2022.015

رسول زرگوشی فر؛ احسان اله زیدعلی؛ یاسر علی زاده


ارزیابی سرعت و مدت پر شدن دانه در ارقام گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری تکمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1401

10.34785/J020.2022.016

هوشمند امجدی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده


تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید و کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود(Cicer arientinum L.) در شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.34785/J020.2022.017

حمزه شیرویی؛ علی حاتمی؛ احسان اله زیدعلی؛ یاسر علیزاده


تاثیرکودهای شیمیایی و دامی برعملکردکمی وکیفی توتون (Nicotiana tabacum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.34785/J020.2022.018

ناصر مجنون حسینی؛ محمد تقی غفاری؛ رضا علینژاد


اثر عصاره آبی دود حاصل از سوختن گیاه بابونه کبیر(Tanacetum parthenium) بر شاخص‌های جوانه‌زنی و پس از جوانه‌زنی سه گونه گیاه دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آبان 1401

10.34785/J020.2022.019

محمدرضا عبدالهی؛ سید سعید موسوی