دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی گرافیکی ژنوتیپ‌های چاودار (.Secale cereale L) بر اساس عملکرد دانه و سایر ویژگی‌های ریخت شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

خدیجه نایبی آقبلاغ؛ ناصر صباغ نیا؛ محسن جانمحمدی


اثر پیش تیمار دمایی، نور و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر القاء کالوس در کشت بساک کدوی پوست کاغذی (Cucurbita pepo var. Styriaca)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

ژاله محسنی عراقی؛ محمدرضا عبدالهی؛ اصغر میرزایی اصل؛ سید سعید موسوی


تاثیر زمان و نحوه مصرف کود اوره بر میزان پروتئین دانه و انتقال مجدد نیتروژن تحت تأثیر آبیاری تکمیلی در گندم دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

رحمان رجبی؛ سید وحید اسلامی؛ مجید جامی الاحمدی؛ رضا محمدی؛ محسن سعیدی


تأثیر سایکوسل و کودهای بیولوژیک بر عملکرد و برخی شاخصهای رشدی ‏گندم در شرایط قطع آبیاری‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

راضیه خلیل زاده؛ رئوف سید شریفی؛ جلال جلیلیان


تکثیر کشت بافتی گیاه مرزه سهندی (Satureja sahandica Bornm) یک گونه با ارزش دارویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

اسعد معروفی؛ هلیا بهمنی؛ براتعلی فاخری؛ محمد مجدی


اثر سطوح مختلف پتانسیل اسمزی و پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه‌زنی گیاه پنیر باد (Withania coagulans)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1401

سید مسعود ضیائی؛ مجید جعفری