دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثر کم‌آبیاری و آبیاری بخشی ناحیه ریشه بر عملکرد، اجزای عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه ماش (Vigna radiate L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62942

نسرین رضایی؛ یاسر علیزاده؛ حمزه علی علیزاده؛ احسان اله زیدعلی


ارزیابی اقتصادی کشت مخلوط سورگوم علوفه‌ای و شبدر برسیم در استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62943

هرمز اسدی؛ فرید گل زردی؛ محمد زمانیان


بررسی تأثیر عصاره ی خالص و نانوکپسوله شده علف هرز تلخه (Acroptilon repens L.) با کیتوزان بر جوانه زنی علف هرز تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62944

محمدتقی آل ابراهیم؛ امیر حاج زاده؛ فاطمه احمدنیا؛ سلیم فرزانه


ارزیابی مولکولی و بیوشیمیایی برخی صفات در ژنوتیپ‎های کلزا تحت شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.62945

سعید نواب پور؛ ابوالفضل مازندرانی؛ امین چله مال دزفول نژاد


تغییرات الگوی بیان برخی ژ‌ن‌ها در پاسخ به آلودگی سپتوریا در گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1402

10.22034/plant.2023.139494.1072

سیده ساناز رمضانپور؛ حسن سلطانلو؛ سحر سادات حسینی؛ لیلی قلی زاده


بررسی اثرات نوع ریزنمونه و ترکیب هورمونی محیط کشت در ریزازدیادی ارقام پاجارو و پاروس توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/plant.2024.140066.1075

مریم نقش؛ احمد معینی؛ قاسم کریم زاده؛ مسعود شمس بخش؛ تکتم سادات تقوی


ارزیابی چندساله مقاومت به زنگ قهوه‌ای در 192 ژنوتیپ گندم نان تحت شرایط مزرعه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1402

10.22034/plant.2024.139913.1077

حمید رامرودی؛ محمدهادی پهلوانی؛ خلیل زینلی‌نژاد؛ آندرآس برنر؛ محسن ابراهیمی


تاثیر خشکی و‎ ‎نیتروژن بر خصوصیات اسانس بذر شوید (‏Anethum graveolens L.‎‏)‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1402

10.22034/plant.2024.140399.1078

منوچهر امیری؛ سیروس منصوریفر؛ کمال سادات اسیلان؛ حسن حیدری


وراثت پذیری و تنوع ژنتیکی صفات گیاهچه ای ژنوتیپ های گندم در شرایط آلودگی به بیماری زنگ سیاه (Puccinia graminis f. sp. tritici)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.22034/plant.2024.140541.1081

آرمین واحدرضائی؛ علی اصغری؛ مجید نوروزی؛ سعید اهری زاد؛ رامین روح پرور؛ اشکبوس امینی


گزینش ژنوتیپ‌های گاودانه (Vicia ervilia) برای تحمل خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

10.22034/plant.2024.140811.1082

زینب مردانی؛ عبداله نجفی؛ صحبت بهرامی نژاد


اثر تیمارهای مختلف بر خواب شکنی بذرگیاه استویا (Stevia rebudiana)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

10.22034/plant.2024.140825.1083

لادن ده بزرگی؛ روح اله مرادی؛ مهدی نقی زاده


برآورد معیار‌های انتخاب در ژنوتیپ‌های عدس (Lens Culinaris) تحت شرایط دیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1403

10.22034/plant.2024.140969.1088

پیام پزشکپور؛ سهیلا افکار


بررسی صفات بیوشیمیایی والگوی بیان برخی ژن‌های کاندید دخیل در تحمل به خشکی دو رقم گندم نان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/plant.2023.139618.1073

سیما آبیار؛ سعید نواب پور؛ نفیسه مهدی نژاد