سخن سردبیر

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 1-2

عادل سی و سه مرده


استفاده از منحنی‌های هم‌اثر در بررسی اثرات اختلاط متری‌بوزین با هالوسولفورون و فلومیوکسازین در کنترل علف‌های‌هرز سیب‌زمینی

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 1-18

10.34785/J020.2022.013

الهام صمدی کلخوران؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ حمیدرضا محمددوست چمن آباد؛ جنز کارل استربیگ؛ اکبر قویدل


اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 3-12

نسرین تیموری؛ غلامرضا حیدری؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده؛ یوسف سهرابی


ارزیابی عملکرد، کارایی مصرف آب و نور در ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 19-34

زینب رحیمی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده


تعیین بازدهی تولید برخی ارقام لگوم‌های علوفه‌ای در استان های لرستان و مازندران

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 33-42

10.34785/J020.2022.014

هرمز اسدی؛ ویدا قطبی؛ محمد شاهوردی؛ رمضان سرپرست


ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 23-32

هوشمند امجدی؛ عادل سی و سه مرده؛ فرزاد حسین پناهی


کنترل نموی تحمل به سرما در گندم (Triticum aestivum)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 53-68

سیروس محفوظی؛ محمد مجدی؛ محسن جانمحمدی؛ شهریار ساسانی؛ رضا توکل افشاری؛ قاسم حسینی سالکده


ارزیابی سرعت و مدت پر شدن دانه در ارقام گندم تحت رژیم‌های مختلف آبیاری تکمیلی

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 59-70

10.34785/J020.2022.016

هوشمند امجدی؛ فرزاد حسین پناهی؛ عادل سی و سه مرده


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام جدید گندم دیم در مقایسه با گندم سرداری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 45-52

محمد مجیدی؛ محمد فرید سپری؛ محمد صالح احمدی؛ محمد بهرام ن صرالله بیگی


تاثیرکودهای شیمیایی و دامی برعملکردکمی وکیفی توتون (Nicotiana tabacum)

دوره 4، شماره 1، آذر 1402، صفحه 87-94

10.34785/J020.2022.018

ناصر مجنون حسینی؛ محمد تقی غفاری؛ رضا علینژاد


تأثیر پرایمینگ ‌بذر روی برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیک سه رقم گندم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1397، صفحه 53-68

کیانوش صفری؛ یوسف سهرابی؛ عادل سی و سه مرده؛ شهریار ساسانی


بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 105-117

اسعد معروفی؛ سعید احدی؛ بهمن بهرام نژاد؛ عادل سی و سه مرده


بررسی عملکرد دانه و خصوصیات زراعی ارقام و لاین‌های گندم تحت سیستم‌های خاک‌ورزی مختلف

دوره 3، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-18

10.34785/J020.2022.612

طهماسب حسین‌پور؛ حدیث نعمت‌پور ملک‌آباد؛ علی احمدی